ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Vertebrobaziler ve Bilateral Karotid Dolikoektazi: Nadir Bir Olgu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 112-115 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.32932

Vertebrobaziler ve Bilateral Karotid Dolikoektazi: Nadir Bir Olgu

Vedat Ali Yürekli1, Erdem Gürkaş2, Gürdal Orhan2, Nihat Şengeze1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Dolikoektazi arterlerin genişlemesi, büküntülenmesi ve uzaması olarak tanımlanır. En sık intrakranial vertebral ve baziler arterleri etkiler. Vertebrobaziler dolikoektazi genellikle asemptomatiktir. Literatürde hem vertebrobaziler hem de her iki karotis arterleri içeren dolikoektazi oldukça nadir rapor edilmiştir. Semptomatik olgularda sıklıkla kranial sinir basısı ve serebral iskemi bulguları görülür. Burada medikal veya ailevi serebrovasküler hastalığı olmayan, vertebrobaziler ve bilateral karotiste dolikoektazi ve subaraknoid kanama saptanan, bilinç durumunda azalma, güçsüzlük ve sol abdusens paralizisi ile ortaya çıkan 67 yaşında bayan hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vertebrobaziler, Bilateral Karotis, Dolikoektazi

Vertebrobasilar And Bilateral Carotid Dolichoectasia: A Rare Entity

Vedat Ali Yürekli1, Erdem Gürkaş2, Gürdal Orhan2, Nihat Şengeze1
1Department Of Neurology,süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Ankara Department Of Neurology, Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

Dolichoectasia is a term used to describe marked widening, tortuosity and elongation of an artery. Intracranial vertebral and basilar arteries are most commonly involved. Vertebrobasilar dolichoectasia is usually asymptomatic. Both vertebrobasilar and bilateral carotid dolichoectasia has been reported very rarely in the literature. Cranial nerve compression and cerebral ischemia findings are frequently seen in symptomatic patients. We reported a 67-year-old female, without medical or family history for cerebrovascular disease, presented with vertebrobasilar and bilateral carotid dolichoectasia and subarachnoid hemorrhage, manifesting as reduced level of consciousness and weakness, and left abducens palsy.

Keywords: Vertebrobasilar, Bilateral Carotid, Dolichoectasia

Vedat Ali Yürekli, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Nihat Şengeze. Vertebrobasilar And Bilateral Carotid Dolichoectasia: A Rare Entity. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 112-115

Sorumlu Yazar: Vedat Ali Yürekli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w