ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Baziler arter anevrizmasının neden olduğu trigeminal nevralji olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 175-178 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.34711

Baziler arter anevrizmasının neden olduğu trigeminal nevralji olgusu

Murat Cabalar, Didem Girgin, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Vertebrobaziler dolikotoektazi ve baziler arter anevrizmasına sekonder trigeminal nevralji nadirdir. 85 yaşında, trigeminal nevralji nedeniyle Karbamazepin kullanan erkek hasta, konuşma bozukluğu ve sol tarafında kuvvetsizlik şikayeti ile geldi. Kranial görüntülemelerinde pons sağ yarısında difüzyon kısıtlaması, vertebrobaziler dolikoektazi ve baziller arterde fusiform anevrizmatik dilatasyon izlendi. Antiagregan tedavi sonrasında endovasküler tedavi ve cerrahi tedavi düşünülmeyen hasta taburcu edildi (modified Rankin Score-mRS=0). Asetil salisilik asit 100 mg/gün ve Karbamezepin 400 mg/gün tedavisi ile hasta sorunsuz bir şekilde takip edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trigeminal nevralji, anevrizma, karbamazepin.

A Trigeminal neuralgia case caused by basilar artery aneursym

Murat Cabalar, Didem Girgin, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research and Practice Hospital, Neurology Clinic, Istanbul

Trigeminal neuralgia secondary to vertebrobasilar dolichoectasia and basilar artery aneurysmis is rare. An 85-year-old male patient who takes Carbamazepine for trigeminal neuralgia was presented to the hospital with complaints of speech disorder and weakness on the left side. On cranial imaging, diffusion restriction in the right half of the pons, vertebrobasilar dolicoectasis and fusiform aneurysmatic dilatation in the basilar artery were observed. After the anti-agregan treatment, the patient whose endovascular and surgical treatment was not considered, was discharged (modified Rankin Score-mRS=0). The patient is followed up with Acetylsalicylic acid 100 mg/day and Carbamazepine 400 mg/day drug treatment without any problems.

Keywords: Trigeminal neuralgia, aneurysm, carbamezepine.

Murat Cabalar, Didem Girgin, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla. A Trigeminal neuralgia case caused by basilar artery aneursym. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(2): 175-178

Sorumlu Yazar: Murat Cabalar, Türkiye
LookUs & Online Makale
w