ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut iskemik inme; etyopatogenetik sınıflandırma, nöroradyolojik, klinik, prognostik korelasyon [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 95-106 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.35693

Akut iskemik inme; etyopatogenetik sınıflandırma, nöroradyolojik, klinik, prognostik korelasyon

Gülgün Uncu1, Elçin Aydın2, Ayşe Güler3, Hadiye Şirin3, Ayse Sağduyu Kocaman4, Mehmet Cem Çallı5
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir
2Başkent Üniversitesi İzmir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
4Acıbadem Üniveristesi Maslak Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inme; ani başlangıçlı, sıklıkla fokal nörolojik defisite yol açan, travmatik olmayan nedenlerle ortaya çıkan beyin damar hastalığına bağlı olarak gelişen, 24 saatten uzun süren ya da 24 saat içinde ölümle sonuçlanabilen klinik tablodur. A Causutive Classification of Stroke (CCS) Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen ve internet bağlantısı ile herkesin ulaşım şansının olduğu, kullanımı kolay, standartize ve güvenilir bir program olarak tüm dünyada inme ile ilgilenen hekimler tarafından kabul görmektedir. Bu çalışmada iskemik inmelerin akut döneminde inme sınıflaması yapılarak olası etyopatogenetik faktörün ortaya konması ve bu dönemde inme alanındaki hemodinamik değişikliklerin DWI/PWI MRI mismatch alan ölçümleri ile değerlendirilerek etyoloji ile korelasyonu yanısıra bu durumun klinik bulgulara ve prognoza yansımasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışamaya toplam 30 akut iskemik inme hastası alınmıştır. Tüm hastalara ilk 24 saatte, 48. saatte ve taburculuk öncesi Kranial MRG, Difüzyon MRG ve Perfüzyon MRG tetkikleri yapıldı. Hastalara yapılan tetkikler sonrasında elde edilen sonuçlar eşliğinde CCS formları dolduruldu. Tüm hastalarda inme subtipi analizi yapıldı.Hastaların perfüzyon MRG lerinde rCBv, rCBF ve rTTP haritaları oluşturuldu. MR çekimleri sırasında hastaların NIHSS skorları hesaplandı. İnme sonrası taburculuklarındaki mevcut durumun tespitini standardize etmek amacıyla GOS kullanıldı
BULGULAR: Çalışma sonucunda rCBV haritalarındaki defisit alanlarının hasta prognozu açısından anlamlı olduğu görüldü. rCBV artan böylelikle defisit alanı azalan hastaların NIHSS skorlarında gerileme izlendi. Bu hastaların çoğunlukla supra-aortikbüyük arter aterosklerozu nedenli inme geçirdiği saptandı. Penumbra hesaplamasında rTTP haritaları kullanıldı. Ancak rCBV haritaları ile prognostik olarak daha anlamlısonuçlar elde edilebileceği saptandı. Bu bulgumuz literatür ile uyumluydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut iskemik inme zamanla yarıştığımız tedavi protokolü olan; erken tanı ve tedavinin hastanın yaşam kalitesini belirgin bir biçimde etkilediği bir hastalıktır. Trombolitik tedavi zamanı inme gelişimi baz alınarak yapılmaktadır. Elde edilen veriler eşliğinde bu zaman belirlemesinde, tedavi kararı verilmesinde ve doz belirlenmesinde perfüzyon MRG tetkikleri kullanılabilir. Bu amaçla daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, penumbra, iskemi, etyopatogenez, nöroradyoloji, prognoz.

Acute ischemic stroke; etiopathogenetic classification, neuroradiological, clinical, prognostic correlation

Gülgün Uncu1, Elçin Aydın2, Ayşe Güler3, Hadiye Şirin3, Ayse Sağduyu Kocaman4, Mehmet Cem Çallı5
1Eskişehir City Hospital, Neurology Clinic, Eskişehir, Turkey
2Başkent University İzmir Hospital, Neurology Clinic, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey
4Acıbadem Unıversity Maslak Hospital, Neurology Clinic, Istanbul, Turkey
5Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Acute ischemic stroke is a clinical picture, which can last more than 24 hours and result in death in 24 hours, and its main cause is cranial vascular disease. CCS is a programme which is organized by Harvard University. In this study, classification and possible ethiopathogenetical factors of acute ischemic stroke were indicated. And hemodynamic changes of the ischemic tissue were measured by DWI/PWI MRI mismatch methods. Our puposes were interpretingt the correlations between DWI/PWI MRI mismatch methods and ethiological factors an effect of this correlation on clinical findings and prognosis.
METHODS: Totally, 30 patients with acute ischemic stroke were involved in this study. Cranial MRI imaging DWI/PWI MRI mismatch methods and clinical measurements that determined by NIHSS and GOS were performed three times CCS forms were filled with whole clinical and laboratory findings.At perfusion MRI, rCBF, rCBV, and rTTP maps were created. During MRI, all patients NIHSS scores were measured. To standardize the status of patients after discharge, GOS was used.
RESULTS: In the result of this study, it is seen that the prognosis is related to deficient area seen the rCBV maps. NIHSS scores who seregional cerebral blood volume increased and by means deficient areas in the rCBV maps decreased. In these patients, much of them had a stroke due to the supra-aortic large arterial atherosclerosis.In the measurement of penumbra, rTTP maps were used. But with the rCBV maps, it was detected that more meaning fulresults could be gained. And this finding was compatible with the literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acute ischemic stroke is a disease in which we race with the time. And with the early diagnosis and treatment, the quality of patients life can be changed. According to obtained information, the timing of the treatment, deciding the treatment and also its dosage, Perfusion MRI methods can be used.

Keywords: Stroke, penumbfra, ischemia, etiopathogenesis, neuroradiology, prognosis.

Gülgün Uncu, Elçin Aydın, Ayşe Güler, Hadiye Şirin, Ayse Sağduyu Kocaman, Mehmet Cem Çallı. Acute ischemic stroke; etiopathogenetic classification, neuroradiological, clinical, prognostic correlation. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 95-106

Sorumlu Yazar: Gülgün Uncu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w