ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Genç inme hastalarında koagülasyon inhibitör proteinleri ve antikardiolipin antikor değerlerinin karşılaştırılması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 19-23

Genç inme hastalarında koagülasyon inhibitör proteinleri ve antikardiolipin antikor değerlerinin karşılaştırılması

Abdulkadir Koçer1, Emin Çakır1, Cüneyt Canbulat2, Emine Çakır3, Eren Gözke1, Mehmet Çetinkaya1
1PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 50 yaş öncesi görülen tıkayıcı Serebrovasküler olay (SVO) olgularında Antikardiolipin antikor (ACA) varlığı ve Antitrombin-III (AT-III), Protein C (PrC), Protein S (PrS) eksikliği aynı hasta grubunda araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 30 hasta ve aynı yaş grubunda 23 sağlıklı kişi kontrol grubu olarak protokole alındı.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısından karşılaştırıldığında istatistiksel yönden anlamlı fark göstermediği saptandı ( p>0.05). ACA ile AT-III değerleri ortalamaları iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık göstermedi ( p>0.05). Kontrol grubu PrC aktivitesi ortalaması %180.07±51.69 iken hasta grubunda PrC ortalaması %104.90±47.96 olarak bulundu. Hasta grubu PrC değerleri kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü. (z=-5.47, p<0.001). Hasta grubu PrS aktivitesi değerleri ortalaması %107.14±65.2, kontrol grubu PrS değerleri ortalaması %179.15±67.51 idi. PrS değerleri hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktü (z= -3.92, p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PrC, PrS, AT-III ve ACA değerlerinin bilinmesinin etyolojik açıdan önem taşıdığı; hasta grubunda izlenen PrC ve PrS aktivitelerindeki azalmanın ACA varlığından ve AT-III eksikliğinden kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu saptandı (p<0.001 ).

Anahtar Kelimeler: Erken inme, PrC, PrS.

Comparison of the inhibitory coagulation proteins and anticardiolipin antibody levels in young stroke patients

Abdulkadir Koçer1, Emin Çakır1, Cüneyt Canbulat2, Emine Çakır3, Eren Gözke1, Mehmet Çetinkaya1
1PTT Research and Training Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
2PTT Research and Training Hospital, Biochemistry Clinic, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Hospital, Biochemistry Clinic, İstanbul

INTRODUCTION: The presence of antikardiolipin antibody (ACA), antithrombine-III (AT-III) levels, protein C (PrC) and protein S (PrS) activities are studied in stroke patients younger than 50 years old.
METHODS: 30 patients with stroke and 23 control subjects were compared. The characteristics of both groups with respect to age and sex were not significantly different (p>0.05). There was no significant difference between two groups for ACA and AT -III results (p>0.05). Pr C mean activity measured in control subjects (%180.07±51.69) was higher than the patient groups (%104.90±47.96) and thefesults were significantly different (z= -5.47, p<0.01). The mean values of Pr S measurements were %107.14±65.27 and %179.15±67.51 in patients and control subjects respectively. The results of Pr S activities in comparison of both groups were significantly different as well ( z= -3.92, p<0.01 ).
RESULTS: PrC, PrS, AT-III and ACA measurements in plasma provides a noninvasive tool to assess etiology in stroke patients younger than 50 years old.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Decrease in PrC and PrS activities were statistically significant and more meaningful than ACA and AT -III findings.

Keywords: Early stroke, PrC, PrS.

Abdulkadir Koçer, Emin Çakır, Cüneyt Canbulat, Emine Çakır, Eren Gözke, Mehmet Çetinkaya. Comparison of the inhibitory coagulation proteins and anticardiolipin antibody levels in young stroke patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 19-23

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Koçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w