ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Orta serebral arter infarktı kliniği ile başvuran bir locked-in sedromu olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 99-101

Orta serebral arter infarktı kliniği ile başvuran bir locked-in sedromu olgusu

Serhat Özkan, Melek Altın, Nevzat Uzuner, Gazi Özdemir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

74 yaşında, sağ elini kullanan, bayan hasta ani gelişen sağ hemipleji ve motor afazi tablosu ile olayın 4. saatinde acil servise başvurdu ve acil olarak çekilen BBT’sinde periventriküler kronik lökoareotik değişiklikler dışında patoloji saptanmadı. Akut iskemik strok (orta serebral arter infarktı) ön tanısı ile olayın 5. saatinde servise alınan hasta anti-ödem, antiagregan, antioksidan ve yüksek doz pirasetam tedavisine alındı. Hastanın kliniği ilk 12 saat boyunca stabil seyrettikten sonra, hastada klinik ilerleme gözlendi ve locked-in sendromu tablosu yerleşti. Hastanın 7. günde çekilen serebral MRG’sinde; yaygın periventriküler lökoryatik değişiklikler ve bilateral sentrum semiovalede laküner infarktlar yanında ventral pons düzeyinde bilateral yayılım gösteren infarkt tespit edildi. Hasta 18 günün sonunda nazogastrik beslenme ve sekonder strok profilaksisi tedavisi ile takibe alınarak taburcu edildi. Doku plazminojen aktivatörünün özellikle intraarteriyel uygulaması planlanan, ilk 3-6 saat içinde başvuran iskemik stroklu hastalar, ilerleyen özellikte bir klinik gösteriyorlar ise, tutulan damar alanı yönünden yanıltıcı olabilirler ve anjiyografik inceleme hem anterior hem de posterior sistemi kapsamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Orta serebral arter okluzyonu, Locked-in, Locked-in sendromu.

Acase of locked-in syndrom initial symptoms as middle cerebral artery occlusion

Serhat Özkan, Melek Altın, Nevzat Uzuner, Gazi Özdemir
Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

Seventy four years old, female patient was admitted to emergency service with an acute onset right hemiplegia and motor aphasia in the first 4th hour of event. Cerebral CT showed no abnormalities unless periventricular leucoareosis Patient was hospitalized with an acute ischaemic stroke (middle cerebral artery occlusion) pre-diagnosis and a treatment of anti-edema, anti-aggregant, anti-oxidant and high dose piracetam was begun. After a stable clinical course in the first 12 hours, a progression was observed and at the end of 24 hours patient was in locked-in syndrome. At the MRI, performed at the 7th day, showed periventricular leuceareosis and bilateral lacunar infarction in centrum semiovale and a ventral pontine infarction spreading biletarally. At the end of 18 days hospitalization, patient was externated with nasogastric feeding and seconder stroke profilaxy treatment. Especially while planning intraarterial tPA treatment in patients with ischeamic stroke admitted in the first 3-6 hours, a progressing character may cause wrong decision for affected vascular territory and so angiographic examination must contain both anterrior and posterior circulation.

Keywords: Middle cerebral artery occlusion, Locked-in, Locked-in syndrome.

Serhat Özkan, Melek Altın, Nevzat Uzuner, Gazi Özdemir. Acase of locked-in syndrom initial symptoms as middle cerebral artery occlusion. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 99-101

Sorumlu Yazar: Serhat Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w