ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut İskemik İnme Hastalarında Asetil Salisilik Asit Direnci ve Risk Faktörleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 23-29 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.41736

Akut İskemik İnme Hastalarında Asetil Salisilik Asit Direnci ve Risk Faktörleri

Yıldız Arslan1, Tahir Kurtuluş Yoldaş2, Yaşar Zorlu1, Hilal Sipahi3
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Izmir Bornova Halk Sağlığı Merkezi

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, akut iskemik inme hastalarında PFA 100 testini kullanarak, ASA direnç prevelansını araştırmak ve ASA direncine neden olabilecek faktörlerin etkilerini saptamaktır.
YÖNTEMLER: En az 10 gün 300mg/gün ASA kullanan elli iskemik inme hastası (ort.yaş: 66.32±12.983, 34 erkek) çalışma grubu PFA 100 test kullanılarak ASA direnci için karşılaştırıldı ve ilişkili tüm risk faktörleri araştırıldı. Bu faktörler; yaş, cinsiyet, hemoglobin(Hgb), hemotokrit(Htc), trombosit, total kolesterol, von Willebrand Factor (vWF) düzeyleri, hipertansiyon(HT), diabetes mellitus(DM), koroner arter hastalığı(CAD), sigara içimi ve geçirilmiş serebrovasküler hastalık (CVD) dır. PFA 100 sisteminde kollajen/epinefrin (C/EPI) kapanma zamanı 85-157 sn. ve kollajen/ADP kapanma zamanı 65-125sn. aralıklarında normal olarak değerlendirilmiştir. Maksimal test süresi 300 sn. dir. C/EPI kapanma zamanı ASA direnci için duyarlıdır. 300 sn.’den kısa süreli olgular ASA dirençli veya cevapsız olarak kabul edildi.
BULGULAR: ASA direnci çalışma grubunda %32 olarak saptandı.vWF düzeyleri, ASA dirençli çalışma grubunda yüksekti. Tüm risk faktörleri, ASA dirençli ve duyarlı grupta karşılaştırıldı. vWF düzeyleri ve ortalama yaş ASA dirençli iskemik inmelerde daha yüksekti,ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: 50 akut iskemik inme geçiren hastada aspirin direnci 32% idi, bu bulgu aspirinin bu kişilerde farmakolojik olarak etkisiz olduğu anlamına gelir. Aspirin cevapsızlarda klinik sonuç en az altı ay takip ile ortaya çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler iskemik İnme, PFA-100 test, Aspirin direnci, risk faktörleri

Acetylsalycylic Acid Resistance and Risk Factors in Acute Ischemic Stroke Patients

Yıldız Arslan1, Tahir Kurtuluş Yoldaş2, Yaşar Zorlu1, Hilal Sipahi3
1Izmir Tepecik Training And Research Hospital Neurology Department
2Ankara Training And Research Hospital Neurology Department
3Izmir Bornova Public Health Center

OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate prevalence of acetylsalicylic acid (ASA) resistance in acute ischemic stroke patients by using Platelet Function Analyzer (PFA) 100 test and to determine the effect of risk factors that may be responsible for ASA resistance.
METHODS: Fifty acute ischemic stroke patients (mean age: 66.32±12.983 years, 34 male) were given 300 mg/day aspirin for at least 10 days and all risk factors were investigated for a correlation to ASA resistance by using PFA 100 test. These factors were; age, gender, hemoglobin(Hgb), hematocrit(Htc), platelet (plt) total cholesterol, von Willebrand Factor (vWF) levels, hypertension(HT), diabetes mellitus(DM), coronary artery disease(CAD), smoking and previous cerebrovascular disease (CVD). In PFA-100 system, a collagen/epinephrine (C/EPI) closure time in the range of 85-157 sec. and a collagen/ADP closure time of 65-125sec. were considered normal. Maximal test duration was 300 s. C/EPI closure time is sensitive for ASA resistance. Subjects with duration shorter than 300 s. were accepted as ASA-resistant or non-responder.
RESULTS: ASA resistance was apparent in 32% of the study group. vWF levels were higher in ASA resistant patients group. All risk factors were compared in ASA sensitive and resistant group. vWF levels and mean age were higher in ischemic stroke ASA non responder group, but not statistically significant.
CONCLUSION: In 50 acute ischemic patient aspirin resistance rate was 32%, this means aspirin was pharmacologically non effective in those. Clinical outcome for aspirin non responders may be revealed through the follow up at least six months.

Keywords: Cerebrovascular ischemic stroke, PFA 100 test, ASA resistance, risk factors

Yıldız Arslan, Tahir Kurtuluş Yoldaş, Yaşar Zorlu, Hilal Sipahi. Acetylsalycylic Acid Resistance and Risk Factors in Acute Ischemic Stroke Patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 23-29

Sorumlu Yazar: Yıldız Arslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w