ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
METASTATİK TÜMÖRLERE BAĞLI SEREBROVASKÜLER OLAYLAR (İKİ OLGU NEDENİYLE) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 39-41

METASTATİK TÜMÖRLERE BAĞLI SEREBROVASKÜLER OLAYLAR (İKİ OLGU NEDENİYLE)

Ramazan DURMAZ1, Serdar ATAİZİ1, Hakan BOZOĞLU1, Eşref TEL1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörosirürji Anabiliım Dalı, Eskişehir

Inraserebral hematom nedeniyle semptom veren bir indiferaıısi ye bronşial karsinom metastazı ile serebral infarktı taklit eden böbrek kaynaklı (clear celi Ca) diğer bir metastaz olgusu sunuldu. Birinci olguda hematomun, metastatik tümör oluşumunun erken fazında geliştiği gözlendi. ikinci olguda, metastatik tümör varlığı kontrast· madde tutmayan lezyonun semptom başlangıcından 17 gün sonra, kontrast madde tutması ile anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Serebral metastaz, Hemoraji, Infarkt , BT.

CEREBROVASCULAR COMPLICATIONS OF METASTATIC BRAINS TUMORS

Ramazan DURMAZ1, Serdar ATAİZİ1, Hakan BOZOĞLU1, Eşref TEL1
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Eskişehir, Turkey

A case with massive cerebral hemorrhage caused by bronchogcnic carcinoma meti1slascs, and anothcr wıth clear celi carcinoma metastases simulating the presence ol a crebral iniarct arc prcscntcd. it was obscrvcd that hcmorrhage developed in the early stage of metastatic tumor formation. In the second case, the contrast enhanced tumor was seen after only 17 days prior to noncontrast enhancement low density lesion on serial computerizctl tomography.

Keywords: Cerebral metastases, Hemorrhagc, lnfarct, Computerized Tomography.

Ramazan DURMAZ, Serdar ATAİZİ, Hakan BOZOĞLU, Eşref TEL. CEREBROVASCULAR COMPLICATIONS OF METASTATIC BRAINS TUMORS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 39-41
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w