ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut posterior sistem oklüzyonlu vakalarda endovasküler tedavi deneyimimiz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 112-118 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.44365

Akut posterior sistem oklüzyonlu vakalarda endovasküler tedavi deneyimimiz

Özlem Aykaç1, Demet Funda Baş Sökmez2, Zehra Uysal Kocabaş1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Recep Baydemir3, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Posterior sistem inmesi yüksek mortalite ve morbidite riski taşımaktadır. Bu çalışmada amacımız kliniğimizde akut posterior sistem oklüzyonu nedeniyle endovasküler tedavi yapılan hastalarda tedavinin etkinliğini, güvenirliğini ve sonuçların belirleyicilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 ve Eylül 2018 tarihleri arasında Eskişehir İnme Merkezinde akut posterior sistem inmesi nedeniyle endovasküler tedavi yapılan toplam 20 hastanın prospektif kaydedilen klinik ve nörogörüntüleme verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: %85 tam rekanalizasyon elde edildi. Endovasküler tedaviden sonraki 24 saat içinde çekilen BT’de %10.5 hastada asemptomatik ve semptomatik intraserebral kanama izlendi. Üç ay sonra iyi klinik sonlanım oranı (mRS değeri 0-2) %35 idi. Üç ay içinde mortalite %50 oranındaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut posterior sistem okluzyonlarının endovasküler tedavisi etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Ancak posterior sistem inmeleri semptomları yeterince tanınmadığından geç farkedilmekte, tedaviye alınma süreleri oldukça gecikmektedir. Zamanı belli olmayan inmelerde nörogörüntüleme-klinik uyumu değerlendirilmeli ve vaka seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Posterior sistem, oklüzyon, iskemik inme, endovasküler tedavi.

Experience of endovascular treatment in acute posterior system occlusion cases

Özlem Aykaç1, Demet Funda Baş Sökmez2, Zehra Uysal Kocabaş1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Recep Baydemir3, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey
2İzmir Sağlık Bilimleri University Tepecik Training and Research Hospital, Neurology Department, İzmir, Turkey
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Posterior system stroke has a high mortality and morbidity risk. The aim of this study was to evaluate the efficacy, safety, and the predictors of the outcome of endovascular treatment in patients with acute posterior system occlusion.

METHODS: The prospective clinical and neuroimaging data of 20 patients who underwent endovascular treatment due to acute posterior system stroke in Eskişehir Stroke Center between January 2015 and September 2018 were evaluated retrospectively. Complete recanalization was obtained in 85 % of the patients. In 10.5 %, the asymptomatic and the symptomatic intracerebral hemorrhage were observed on CT performed within 24 hours of endovascular treatment. Good clinical outcome (mRS value 0-2) was achieved in 35% of the patients at three months and the mortality rate was 50 % within the three months.

RESULTS: Complete recanalization was obtained in 85 % of the patients. In 10.5 %, the asymptomatic and the symptomatic intracerebral hemorrhage were observed on CT performed within 24 hours of endovascular treatment. Good clinical outcome (mRS value 0-2) was achieved in 35% of the patients at three months and the mortality rate was 50 % within the three months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endovascular treatment of acute posterior system occlusions is an effective and reliable method. However, the recognition of the symptoms of the posterior system strokes are insufficient and the delay in diagnosis prolongs the duration between the symptom onset and the treatment. Therefore, the correlation between neuroimaging findings and clinical status should be evaluated in cases with unknown stroke onset and care should be taken in the case selection for endovascular treatment.

Keywords: Posterior system, occlusion, ischemic stroke, endovascular treatment.

Özlem Aykaç, Demet Funda Baş Sökmez, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Recep Baydemir, Atilla Özcan Özdemir. Experience of endovascular treatment in acute posterior system occlusion cases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 112-118

Sorumlu Yazar: Özlem Aykaç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w