http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
İskemik inme hastalarında trakeostomi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 145-149 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.45822  

İskemik inme hastalarında trakeostomi

Erdem Yaka1, Tuğçe Mengi2, Pembe Keskinoglu3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
2Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Niğde
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Mekanik ventilasyon gerektiren inme hastaları için prognoz % 80’e varan mortalite oranları ile kötüdür. İskemik inme hastalarında daha iyi bir klinik sonuca ulaşmak için hava yolu yönetimi büyük önem taşımaktadır. Endotrakeal entübasyon uygulanan hastaların uzun süreli ventilasyona gereksinimi olduğu düşünülüyorsa, bu hastalara trakeostomi açılması önerilmektedir. Bu çalışmada Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde (NYBÜ) izlenmiş olan iskemik inme hastalarındaki perkütan ve cerrahi trakeostomi sonuçlarının sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: NYBܒnde takip edilen trakeostomi uygulanmış iskemik inmeli hastalar retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, trakeostomi öncesi mekanik ventilasyon süresi, trakeostomi açılma tarihleri, trakeostomiye bağlı komplikasyonlar, ölüm/taburculuk hali kaydedildi. Hastalar perkutan trakeostomi açılmış olanlar ve cerrahi trakeostomi açılmış olanlar olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Bu çalışma NYBܒde trakeostomi açılmış 76 iskemik inme hastasını sunmaktadır. Perkütan trakeostomi (PT) grubunda 39 hasta, cerrahi trakeostomi (CT) grubunda 37 hasta mevcuttu. İki grup arasında trakeostominin komplikasyonları ve mortalite oranların açısından anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yedi yıllık klinik deneyimlerimize göre PT, kısa sürede yatak başında uygulanabilen ve düşük komplikasyon oranları olan bir işlemdir. PT, endike hastalara nörologlar (NYBܒde çalışan) tarafından, uygun eğitimi aldıktan sonra, rahatlıkla uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Perkutan trakeostomi, iskemik inme, nöroloji yoğun bakım ünitesi.


Tracheostomy in patients with ischemic stroke

Erdem Yaka1, Tuğçe Mengi2, Pembe Keskinoglu3
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine,Department of Neurology, İzmir, Turkey
2Niğde Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Niğde, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The prognosis for stroke patients that requiring mechanical ventilation is poor with mortality rates up to 80%. Airway management in ischemic stroke patients is of great significance for achieving a better clinical outcome. After endotracheal intubation, tracheostomy is recommended if patients require long-term ventilation. In this study, it is aimed to present the outcomes of percutaneous and surgical tracheostomy in ischemic stroke patients that were monitored in Neurological Intensive Care Unit (NICU).
METHODS: Patients with ischemic stroke admitted to NICU and underwent tracheostomy were reviewed retrospectively. Age, sex, mechanical ventilation time prior to tracheostomy, timing of tracheostomy, complications related to tracheostomy and mortality/discharge state were recorded. Patients were categorized into two groups as percutaneous tracheostomy or surgical tracheostomy groups.
RESULTS: This study presents 76 patients with ischemic stroke that underwent tracheostomy procedure in NICU. Thirty-nine patients were in percutaneous tracheostomy (PT) group and 37 patients were in surgical tracheostomy (ST) group. There was no significant difference between the two groups regarding tracheostomy complications and mortality rates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on our seven years of clinical experience, we conclude that PT can be performed at bedside in a short time and is associated with low complication rates. PT can be conveniently applied to indicate patients by neurologists (working in NICU) after proper training.

Keywords: Percutenous tracheostomy, ischemic stroke, neurological intensive care unit.


Erdem Yaka, Tuğçe Mengi, Pembe Keskinoglu. Tracheostomy in patients with ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 145-149

Sorumlu Yazar: Erdem Yaka, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale