ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Yüzme sonrasında gelişen karotis arter diseksiyonu olgusu: heterozigot MTHFR C677T gen mutasyonunun rolü [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 103-107 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.46036

Yüzme sonrasında gelişen karotis arter diseksiyonu olgusu: heterozigot MTHFR C677T gen mutasyonunun rolü

Alevtina Ersoy1, Emine Rabia Koç3, Ülkühan Düzgün2, Atilla İlhan2
1Erzincan Sağlık Bakanlığı Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Erzincan
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Balıkesir

Genç serebral inme sebepleri arasında karotis arter diseksiyonu önemli bir yer tutmaktadır. Karotis arter diseksiyonu çoğu zaman spontan olarak gelişmesine rağmen hasta tarafından önemsenmeyen mikro-travmaya bağlı da ortaya çıkabilir. Bu yazıda eforlu yüzme sonrasında gelişen, sadece boyun ağrısı ve boyunda pulsatil şişlikle prezente olan, ancak yapılan ileri tetkiklerinde kronik venöz sinüs trombozu ve serebral enfarktüsün de olduğu ortaya çıkan ekstrakranial internal karotis arter diseksiyonlu bir olgu sunulmaktadır. MTHFR gen mutasyonu da saptanan olgu multipl vasküler olayların bir arada nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter diseksiyonu, venöz sinüs trombozu, serebral enfarkt, MTHFR gen mutasyonu, yüzme.

A case of carotid artery dissection devoleped after swimming: The role of heterezygote C677T MTHFR gen mutation

Alevtina Ersoy1, Emine Rabia Koç3, Ülkühan Düzgün2, Atilla İlhan2
1Erzincan Ministry Of Health Mengucek Gazi Education And Investigation Hospital, Neurology Clinic, Erzincan
2Fatih University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
3Balıkesir University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Balıkesir

Carotid artery dissection is one of the most important causes of cerebral stroke in young age. Although most cases of carotid artery dissection appear spontaneously, sometimes it may result from a microtrauma which the patient does not take seriously. This article reports a case of extracranial internal carotid artery dissection starting from intense swimming and manifesting itself only as neck swelling and neck pain. Other analyses showed that the patient also suffered from a cronic venous sinus thrombosis and stroke. Moreover, genetic testing revealed a MTHFR gene mutation. This case is presented because of the multiple vascular events are seen in the same patient.

Keywords: Carotid artery dissection, venous sinus thrombosis, cerebral infarction, MTHFR gene mutation, swimming.

Alevtina Ersoy, Emine Rabia Koç, Ülkühan Düzgün, Atilla İlhan. A case of carotid artery dissection devoleped after swimming: The role of heterezygote C677T MTHFR gen mutation. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 103-107

Sorumlu Yazar: Emine Rabia Koç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w