http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Nedeni bilinmeyen inme geçirmiş hastalardan 24 saatlik ritim holter EKG kaydında PAF saptananların klinik ve demografik verilerinin CHA2DS2-VASc skoruyla ilişkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 150-154 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.46338  

Nedeni bilinmeyen inme geçirmiş hastalardan 24 saatlik ritim holter EKG kaydında PAF saptananların klinik ve demografik verilerinin CHA2DS2-VASc skoruyla ilişkisi

Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan, Yıldızhan Şengül
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inmelerin yaklaşık %25’inin nedeni bilinmemektedir. Birçok çalışmada nedeni bilinmeyen inmelerin %11-30’da paroksismal atriyal fibrilasyonu (PAF) saptanmıştır. Genel topluma göre inme geçirme riski PAF olanlarda iki kat fazladır. Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda CHA2DS2VAS skoru inme riskini belirlemede kullanılır. Bizde bu çalışmada nedeni bilinmeyen inme geçiren ve 24 saatlik ritim holter elektrokardiyografi (EKG)’de PAF saptadığımız hastaların klinik ve demografik verilerinin CHA2DS2VAS skoru ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2017-2019 yıllarında iskemik inme tanısıyla servisimizde yatırılan etiyolojisi belirlenemeyen ve 24 saatlik ritim holter EKG’de PAF saptanan hastalar dahil edildi. Demografik verileri kaydedilerek, CHA2DS2VAS skoru, NIHSS (National Institues Of Healt Stroke Scale Scores) değerleri, ASPECT (The Alberta Stroke Program Early CT Score) değerleri, mRS (modifiye Rankin Skalası) hesaplandı. Demografik, klinik ve görüntüleme verilerinin CHA2DS2VAS skoru ile ilişkisi karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza katılan 48 hastanın yaş ortalaması 67.10 ±12,05 idi. Hastaların %52,1 (n: 25)’i kadın, %48,9 (n: 23)’u erkekti. Hastaların en sık geliş şikayetleri kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, bilinç bozukluğunun olmasıydı. Hastaların %6,3 (n: 3)’ ünde konjestif kalp yetmezliği (KKY), %29,2 (n: 14)’sinde diyabetus mellitus (DM), %75 (n: 36)’inde hipertansiyon (HT), %27,1 (n: 13)’ inde vasküler hastalık vardı. CHA2DS2VAS skoru üzerinde yaşın etkisi en belirgindi (β: 0,676, p<0,01), ardından DM ve KKY’nin etki oranı yüksek olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda CHA2DS2VAS skoru üzerinde en etkili faktörün yaş olduğu saptandı. Bu da nedeni bilinmeyen inme hastalarında 24 saatlik ritim holter EKG de PAF saptama oranının yaş arttıkça arttığını göstermekteydi.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, CHA2DS2-VASc skoru, inme, nedeni bilinmeyen inme, paroksismal atriyal fibrilasyon, ritim holter.


The relationship between clinical and demographic data and CHA2DS2-VASc score of patients with stroke of unknownsource who had PAF on 24-hour rhythm holter ECG

Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan, Yıldızhan Şengül
Gaziosmanpasa Taksim Research and Training Hospital, Neurology Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The cause of approximately 25% of ischemic strokes is unknown. In many studies, paroxysmal atrial fibrillation (PAF) was found in 11-30% of stroke of unknownsource. Compared to the general population, the risk of stroke is twice as high in patients with PAF. CHA2DS2VAS score is used to determine the risk of stroke in patients with AF. In this study, we aimed to investigate the relationship between clinical and demographic data and CHA2DS2VAS score of patients with stroke of unknownsource who had PAF on 24-hour rhythm holter electrocardiography (ECG).

METHODS: Patients who were diagnosed with ischemic stroke in our clinic between 2017-2019 and whose etiology could not be determined and who had PAF on 24-hour rhythm holter ECG were included in the study. Demographic data were recorded, CHA2DS2VAS score, NIHSS (National Institute of Healt Stroke Scale Scores), ASPECT (The Alberta Stroke Program Early CT Score) values, mRS (modified Rankin Scale) were calculated. The relationship between demographic, clinical and imaging data and CHA2DS2VAS score was compared.
RESULTS: The mean age of the 48 patients included in our study was 67.10 ± 12.05. 52.1% (n: 25) of the patients were female and 48.9% (n: 23) were male. The most frequent complaints of the patients were weakness of the arm and leg, impaired speech, and impaired consciousness. Congestive heart failure (CHF) in 6.3% (n: 3), diabetes mellitus (DM) in 29.2% (n: 14), hypertension (HT) in 75% (n: 36), 27.1% (n: 13) had vascular disease. The effect of age on the CHA2DS2VAS score was most prominent (β: 0.676, p <0.01), followed by a high rate of effect on DM and CHF.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, age was the most effective factor on CHA2DS2VAS score. This shows that the rate of PAF detection on 24-hour rhythm holter ECG was increases with age.

Keywords: Atrial fibrillation, CHA2DS2-VASc score, stroke, paroxysmal atrial fibrillation, stroke of unknownsource, rhythm holter.


Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan, Yıldızhan Şengül. The relationship between clinical and demographic data and CHA2DS2-VASc score of patients with stroke of unknownsource who had PAF on 24-hour rhythm holter ECG. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 150-154

Sorumlu Yazar: Aygül Tantik Pak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale