ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Bir Devlet Hastanesi Bakış Açısıyla Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 91-99 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.47550

Bir Devlet Hastanesi Bakış Açısıyla Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi

Refik Kunt
Aydın Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inme acil bir durumdur. İlk 4.5 saatte uygulanan intravenöz (IV) rekombinan insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-PA) olan Alteplaz, akut iskemik inmede en etkili tedavi yöntemidir. Çalışmamızın amacı kliniğimizin trombolitik tedavi deneyimini paylaşmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aydın Devlet Hastanesi nöroloji kliniğinde, akut iskemik inmeli hastalarda IV rt-PA tedavisinin ilk defa uygulanmaya başlandığı Ocak 2014 tarihinden itibaren 2,5 yıllık süre içinde, tedavi verilen 25 hastanın demografik ve klinik verileri prospektif olarak kayıt altına alındı. Hastaların nörolojik değerlendirmeleri Ulusal İnme Sağlık Ölçeği Skalası (NIHSS) ile, özürlülük durumları ise modifiye Rankin Skoru (mRS) ile değerlendirildi. Semptom-kapı, kapı-iğne ve semptom-iğne zamanları hesaplanarak literatür verileri ile karşılaştırılarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya; yaş ortalaması 70.8±14 yıl olan, 12’si kadın (%48) toplam 25 IV rt-PA uygulanan hasta alındı. Ortalama semptom-kapı, kapı-iğne ve semptom-iğne zamanları dakika olarak sırası ile 61±43, 70±40, 130±54 saptandı. Hastaların 20’ sine tedavi ilk 3 saatte uygulandı (%80). NIHSS ortalaması tedaviden önce 12±4, tedaviden sonra 24. saatte 8±7 hesaplandı. 14 hastada tedaviden 24 saat sonra klinik aktivitede anlamlı düzelme saptandı (%64). Tedaviden sonra dört (%16) olguda tedaviye bağlı olduğu düşünülen semptomatik intrakranyal kanama gelişti ve ikisi (%8) geniş hemorajiye bağlı ödem artışı nedeniyle kaybedildi. Üçüncü aydaki mRS’na göre fonksiyonel olarak bağımsız (mRS 0–2) olan hasta sayısı 15 (%60) iken, bağımlı (mRS 3–5) hasta sayısı 2 (%8) olarak hesaplandı. Üçüncü ayda toplam tedavi verilen hastaların 8’ i kaybedilmişti (%32).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Az sayıda olguyu içerse de çalışmamız, ilk 4.5 saatte akut inme ile başvuran uygun hastalarda intravenöz trombolitik tedavi uygulaması etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu göstermektedir. Uygun şartlar ve organizasyon sağlandığı takdirde devlet hastanelerinin, trombolitik tedavinin başlanabilmesi için uygun birer merkez olabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, trombolitik tedavi, devlet hastanesi, NIHSS, mRS, semptom-iğne zamanı

Treatment with Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke Through the Perspective of a State Hospital

Refik Kunt
Clinic of Neurology, Aydın State Hospital, Aydın

INTRODUCTION: Acute ischemic stroke (AIS) is a clinical emergency. Intravenous recombinant tissue plasminogen activator (IV rt-PA), Alteplase, is only approved treatment of AIS when given within 4.5 hours of symptom onset. The aim of this study is to review the experience of our clinic in thrombolithic treatment.
METHODS: Demographic and clinical variables of 25 patients who were admitted to the neurology clinic of Aydin State Hospital with AIS and took IV rt-PA treatment were recorded prospectively for 2.5 years starting from January,2014. The neurological and disability assessment of the patients were done by The National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and modified Rankin Scale (mRS) respectively. Onset-to-door (ODT), door-to-needle (DNT), and onset-to-needle (ONT) times were calculated and analyzed in comparison with the literature data.
RESULTS: 25 patients with AIS received IV rt-PA. Mean age of our patients was 70.8±14 years and twelve of them (% 48) were female. The mean ODT, DNT, ONT times were 61±43, 70±40, 130±54 minutes, respectively. 20 patients were treated in the first 3 hours (%80). NIHSS mean scores were 12±4 and 8±7 before the treatment and 24 hours after the treatment.14 patients (%64) showed significant improvement in clinical activity 24 hours after the treatment. Symptomatic intracranial hemorrhage was occured in four patients (%16) as a result of IV rt-PA therapy and two of them (%8) were died. On the third month after the treatment, the number of functionally independent (mRS 0–2) patients were 15 (%60) and the number of dependent (mRS 3–5) patients were 2 (%8) according to mRS. 8 patients died three months after the treatment (%32).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the small sample size, our study shows that the IV rt-PA is efficient and safe treatment in AIS. If the appropriate conditions and organization provided, state hospitals have the potential to be suitable centers for the thrombolytic therapy.

Keywords: Acute ischemic stroke, thrombolytic therapy, state hospitals, NIHSS, mRS, onset-to-needle time

Refik Kunt. Treatment with Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke Through the Perspective of a State Hospital. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 91-99

Sorumlu Yazar: Refik Kunt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w