ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut strok tedavilerine hazır mıyız? Strok tanısıyla başvuranlarda başvuru süresi ve bunu etkileyen faktörler [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 133-139

Akut strok tedavilerine hazır mıyız? Strok tanısıyla başvuranlarda başvuru süresi ve bunu etkileyen faktörler

Babür Dora1, Mehmet Yardımsever2, Sevin Balkan1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut strok tedavilerinin sürekli gelişmesine rağmen tedavi için gereken terapötik zaman aralığının kısa olması nedeniyle akut strok tanısı ile başvuran hastaların önemli bir kısmı bu tedaviyi verebilecek donanıma sahip strok merkezlerine ulaşsalar dahi tedavi şansını kaybetmektedirler.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada bölgede akut strok tedavisi için yeterli donanıma sahip tek merkez olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Nöroloji servisine strok tanısı ile yatan hastalarda başvuru süreleri ve bu süreyi geciktiren etmenler 80 hasta veya yakınlarına verilen bir soru formu ile araştırılmıştır.
BULGULAR: Hastaların %31’inin strok başlangıcından sonraki ilk 2 saatte ve %51’inin ilk 5 saatte AÜTF acil servisine ulaşabildiği görülmüştür. Hastaların AÜTF’ne ulaşma sürelerini anlamlı derecede geciktiren faktörlerin Antalya dışında oturuyor olmak, mesafenin uzunluğu, ilk tıbbi yardıma başvurunun geç olması ve AÜTF’ne gelene dek çok sayıda basamaktan geçmiş olmak olduğu saptandı. Bunların dışında değiştirilebilir faktörlerden en önemlisi tıbbi personelden kaynaklanan gecikmelerdi ve geç gelen hastaların %50’den fazlasında etmendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut strok tedavilerinin daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için hastaların ve tıbbi personelin strok’un semptom ve bulguları konusunda eğitimi, strok’un da miyokard infarktüsü gibi çok acil bir durum olduğu bilgisinin yerleştirilmesi ve hasta yakını ve doktorların bu hastaları vakit kaybetmeden strok tanısı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış donanımlı merkezlere iletmelerini sağlayacak bir sağlık politikasının yerleştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut strok, başvuru süresi, terapötik zaman aralığı.

Acute stroke therapy-Are we ready? Admission time and factors delaying admission in acute stroke

Babür Dora1, Mehmet Yardımsever2, Sevin Balkan1
1Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Antalya
2Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Antalya

INTRODUCTION: Despite continous improvement in therapies for acute stroke, a great proportion of patients reach specified stroke centers too late to be able to receive these treatments because the therapeutic time window in acute stroke is narrow.
METHODS: In this study the admission time to the Akdeniz University Medical Faculty (AUTF) hospital, which is the only centre with appropriate experience and equipment for giving acute stroke therapies in that region, and the factors delaying admission were assessed in 80 stroke patients by use of a questionnaire.
RESULTS: Thirty-one percent of the patients reached the AUTF emergency unit within 2 hours after the onset of stroke while 51% did so within 5 hours. Factors significantly delaying admission time were living outside of Antalya, distance, delay in seeking first medical assistance and going through more than one step before reaching the AUTF emergency unit. Besides these, the most important changeable factor was delays caused by medical staff in other hospitals which was the reason for delay in over 50% of patients arriving too late.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To be able to give acute stroke treatment to a larger proportion of the population it is essential educate both patients and medical staff about stroke symptoms Furthermore it should be emphasised that stroke is an emergency, just like myocardial infarction. Health politics enabling both patients and doctors to lead patients with acute stroke to large centers experienced in acute stroke care immediately also need to be established.

Keywords: Acute stroke, admission time, therapeutic time window.

Babür Dora, Mehmet Yardımsever, Sevin Balkan. Acute stroke therapy-Are we ready? Admission time and factors delaying admission in acute stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 133-139

Sorumlu Yazar: Babür Dora, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w