ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
MEGA LAKÜNLERDE ETYOLOJİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 83-87

MEGA LAKÜNLERDE ETYOLOJİ

Taşkın DUMAN1, Şerefnur ÖZTÜRK1, Sevim GENÇASLAN1
Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Lakünler etyolojik faktörleri, gelişim şekli ve klinik özellikleri yönünden beyindeki diğer infarktlardan belirgin olarak farklı kabul edilmiştir. Laküner infarktlardaki artericler lezyonlarda mikroalerom ve lipohiyalinozis gibi farklı özelliklerin bulurunasılaküner infarki büyüklüg:ü ile etyolojik faktörlerin bağlantılı olabileceg:ini akla getinnektedir. Bu çalışma laküner infarkılı hastalardan mega lakün (giant lacune) tespit edilenlerin farklı etyolojilere sahip olup olmadık.lanru araştınnak amacıyla planlandı. Laküner infarkılan BT ile belirlenen 80 hasta klinik deg:erlendirme, karotid ve vertebral doppler, hematolojik ve biokimyasal tetkikler, EKG ve ekokardiografi ile etyolojik faktörler açısından incelendi. Lakün büyüklüğü için değerlendirme BT de lineer ölçümle yapıldı. BT de lakün dışında infarki veya hemoraji bulunan hastalar çalışmaya alınmadı. Mega lakünlü hastalarda yapılan etyolojik değerlendirmede 7 hastanın aterosklerotik, bir hastanın kardiak etyolojiye sahip olduğu düşünüldü, bir hastada etyoloji gruplandırılamadı. Verilerimiz mega lakünlü hastalarda ağıırlıklı olarak aterosklerotik etyolojİnin söz konusu olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Lakün, mega lakün, etyoloji, risk faktörleri, serebral infarkt.

ETIOLOGY IN MEGA LACUNES

Taşkın DUMAN1, Şerefnur ÖZTÜRK1, Sevim GENÇASLAN1
Ankara Numune Hospital, Neurology Clinic, Ankara, Turkey

Lacunes have been accepted as different from infarcts in the brain bec;ıuse of their etiologic factors, natural history and elinical features. Presence of different conditions as microatheroma and lipohyalinosis in arteriolar lesions which are seen in lacunar infarcts has enabled us to think that there is a relation between lacumır infarcı size and etiologic factors. This study was planned to evaluate whether the patients with mega lacunes (giant lacunes) had different etiologic factors. 80 patientş whose lacunes were determined on CT were investigated by dinical evaluation, carotid ultrawnography and vertebral doppler, routine biochemical and hematological tesıs, electrocardiography and transthorasic echocardiography for eliologic factors. The evaluation of lacuna size was made by linear measurement. Patients who luıd infarcts or heuıorrhage associated with lacuna on their CT were exduded from the study. When we evaluated etiologic factors in the patients with mega lacuna, atherosclerotic etiology was found in 7 patients, cardiologic etiology in one and undefined etiology in the other. Our data suggest that, atherosderotk etiology is dominant in the palients with mega lacunes.

Keywords: Lacuna, mega lacuna, etiology, risk factors, cerebral infarct.

Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, Sevim GENÇASLAN. ETIOLOGY IN MEGA LACUNES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 83-87
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w