ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ERİŞKİN DÖNEM HİDROSEAFALİDE ETYOLOJİK ÖZELLİKLER [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(1): 7-9

ERİŞKİN DÖNEM HİDROSEAFALİDE ETYOLOJİK ÖZELLİKLER

Kemal YÜCESOY1, Haluk ÖZER1, Güven ÇITAK1, Tansu MERTOL1, M. Nuri ARDA1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada kliniğimizde hidrosefali saptanan 47 erişkin olgu retrospektif olarak gözden geçirildi. Etyolojik özellikleri ve bunların prognoza etkileri değerlendirildi. Hidrosefali nedeni olarak oniki olguda tümör, onbir olguda subraknoid kanama, dokuz olguda ventriküle açılmış intraserebral kanama, yedi olguda normal basınçlı hidrosefali, dört olguda geçirilmiş infeksiyon, üç olguda serebellar enfarkt ve bir olguda serebellar hematom belirlendi. Ondört olguda(% 29.7) ise, serebrovasküler hastalıkların hidrosefaliden sorumlu olduğu görüldü. Sonuçlar literatür ışığında tarhşıldı ve serebrovasküler hastalıkların erişkin dönemde gelişen hidrosefali etyolojisindeki önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Etyoloji, hidrosefali, serebrovasküler hastalık

ETIOLOGICAL FEATURES iN ADULT HYDROCEPHALUS

Kemal YÜCESOY1, Haluk ÖZER1, Güven ÇITAK1, Tansu MERTOL1, M. Nuri ARDA1

in this study, 47 adult patients with hydrocephalus reviewed retrospectively in our dink. Aetiological features and its effects to prognosis were evaluated. As causes of hydrocephalus; brain tumours in 12 cases, subarachnoid haemorhage in 11 cases, normal pressure hydrocephalus seven cases, infections in four cases, cerebellar infarct in three cases and cerebellar haemorrhage in one case were found. ıf in fourteen cases (29.7 %), it was detected that cerebrovascular diseases responded for hydrocephalus. The results were discussed in light of the literature and emphasised that cerebrovascular disease importance in aetiology of hydrocephalus developed in adulthood.

Keywords: Aetiology, hydrocephalus, cerebro-vascular disease

Kemal YÜCESOY, Haluk ÖZER, Güven ÇITAK, Tansu MERTOL, M. Nuri ARDA. ETIOLOGICAL FEATURES iN ADULT HYDROCEPHALUS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(1): 7-9
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w