ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Serebrovasküler trombo-embolide yaş ve hemogram parametrelerinin prognoza etkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 47-50

Serebrovasküler trombo-embolide yaş ve hemogram parametrelerinin prognoza etkisi

Süber Dikici, Yılmaz Ütkür
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: .
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil ve İlk Yardım Servisine başvurup Nöroloji servisine serebro vasküler trombo emboli ön tanısı ile yatırılan, klinik ve Radyolojik olarak, tanısı kesinleşen 108 hasta ilk 24 saatteki hematolojik parametreleri ve bilgisayarlı beyin tomografi sonuçları Rankin kriterlerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan olguların 44’ü kadın (%40.7), 64’ü erkek (%59.2)di. Yaşlar 32-85 yıl (ort. 62.25 ±10.37) arasında değişmekte idi. Hastaların yaş, cins, lökosit, granülosit, hemoglobin, hematokrit, trombosit düzeyleri birer birer Rankin skorlaması ile karşılaştırıldı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu parametrelerin prognoz üzerine birebir etkileri istatistiksel olarak gösterilemedi (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Akut inme, hematoloji, risk faktörleri, BBT

The effects of hematological parameters on prognosis in ischemic infarction

Süber Dikici, Yılmaz Ütkür
Dicle University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Diyarbakır

INTRODUCTION: .
METHODS: In this study, 108 cases who were admitted to Emergency Service and hospitalized at Neurology Department of Dicle University were evaluated, all had stroke and their diagnosis were confirmed with computerized cranial tomography and clinical findings. The hematological parameters and computerized cranial tomography findings within 24 hours of stroke were classified according to Rankin criteria.
RESULTS: 44 of cases were female(40.7%) and 64 were male(%59.2), they were between 32 to 85 of age, mean age was 62.25±10.37. Patients age, sex, leukocyte, granulocyte, hemoglobin, hematocrite, thrombocyte counts were defined by Rankin criteria.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Statically, none of these parameters were found to be directly correlated with prognosis (p>0,005).

Keywords: Acute stroke, hematology, risk factors, CCT

Süber Dikici, Yılmaz Ütkür. The effects of hematological parameters on prognosis in ischemic infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 47-50

Sorumlu Yazar: Süber Dikici, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w