ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İntrakranyal ve ekstrakranyal ateroskleroza bağlı iskemik serebrovasküler hastalık (SVH) geçiren hastaların risk faktörleri açısından karşılaştırılması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 61-65

İntrakranyal ve ekstrakranyal ateroskleroza bağlı iskemik serebrovasküler hastalık (SVH) geçiren hastaların risk faktörleri açısından karşılaştırılması

Talip Asil, Mahmut Kerimoğlu, İlkay Uzunca, Ufuk Utku
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ekstrakranyal ve intrakranyal ateroskleroza bağlı iskemik SVH geçiren hastaların başlıca risk faktörleri açısından farklılıklarını incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 1 Mart 2001-28 Şubat 2002 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğine başvuran ve ilk kez SVH geçiren hastalar arasından Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA) ile intrakranyal stenoz saptanan 16 hasta alındı. Hastaların tamamında karotis Doppler ile ekstrakranyal ateroskleroz ve akokardiyografi (EKO) ile kardiyoemboli kaynağı olmadığı gösterildi. Aynı yaş ve cinsiyette karotis Doppler veya DSA ile ekstrakranyal ateroskleroz saptanmış, MRA ve Transkranyal Doppler ile intrakranyal stenozu olmadığı gösterilmiş 16 hasta ile başlıca risk faktörleri açısından karşılaştırma yapıldı.

BULGULAR: Çalışmamızda ilk kez SVH geçiren hastalardan intrakranyal stenoz saptanan 16 hastadan 9’unda MCA anadalda, 2’sinde intrakranyal ICA’da ve 4’ünde baziler arterde, birinde ise vertebral arterin intrakranyal parçasında stenoz veya oklüzyon saptandı. Diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve sigara açısından intrakranyal ve ekstrakranyal aterosklerozlu hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken iskemik kalp hastalığı (İKH) geçirme oranı ekstrakranyal aterosklerozlu hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntrakranyal stenoz iskemik SVH etyolojisi araştırılırken gözden kaçırılmaması gereken çok da nadir görülmeyen bir durumdur. İKH geçirmiş olmanın servikal ateroskleroz için intrakranyal stenoza göre daha belirgin bir risk faktörü olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakranyal ateroskleroz, intrakranyal stenoz, iskemik strok.

Comparison of the risk factors in the patients with extracranial and intracranial atherosclerotic cerebral infarction

Talip Asil, Mahmut Kerimoğlu, İlkay Uzunca, Ufuk Utku
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is investigation of the risk factors in patients with extracranial and intracranial atherosclerotic cerebral infarction.
METHODS: 16 patients in whom intracranial stenosis was detected among the patients admitted to our clinic with first is cerebral infarction between 1 March 2001- 28 February 2020. It was showen that there was no source extracranial stenosis and cardioemboli in all patients. 16 patients with the same age and sex in whom extracranial atherosklerosis was detected and there was no intracranial stenosis where compared from the point of view to the risk factor.
RESULTS: Range of the 16 patients with intracranial stenosis among the area who developed first cerebral infarction: 9 of them where in main territory of middle cerebral artery, 2 of them where in intracranial part of internal carotis artery, 4 of them where in basiler artery, one of them was in intracranial part of vertebral artery. No meanginful difference was found from the point of the view diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolemia and smoking between groups, the rate of ischemic heart disease (IHD) development was highest int the patients with extracranial atherosklerosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: İntracranial stenosis is a condition which don’t forget in the investigation of cerebral infarction. It has been seen that developed IHD is the highest risk factor fort he extracranial atherosclerosis than fort he intracranial stenosis.

Keywords: Extracranial atheroskleroris, intracranial stenosis, cerebral infarction.

Talip Asil, Mahmut Kerimoğlu, İlkay Uzunca, Ufuk Utku. Comparison of the risk factors in the patients with extracranial and intracranial atherosclerotic cerebral infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 61-65

Sorumlu Yazar: Talip Asil
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w