ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut inme geçiren hastalarda hematolojik parametreler ile karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişki [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 71-77 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.55376

Akut inme geçiren hastalarda hematolojik parametreler ile karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişki

Yılmaz İnanç1, Yusuf İnanç2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme, dünya çapında mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. CIMT, iskemik inmenin belirleyicilerinden biridir ve çeşitli risk faktörleri ile ilişkilidir.İskemik inme hastalarında subklinik inflamasyon belirteçleri nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve trombosit lenfosit oranı (PLR) ile karotis intima-media(KIMT) arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut iskemik serebrovasküler inem geçiren 113 hasta retrospektif olarak değerlendirildi ve intravenöz (IV) trombolitik tedavi ile tedavi edildi. Hastalar Oxford Toplum İnme Projesi (OCSP) sınıflamasına göre dört alt grupta gruplandırıldı ve CIMT ölçüldü. Tam kan sayımı olan hastalarda, nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle NLR ve trombosit sayısını lenfosit sayısına bölerek PLR elde edildi.
BULGULAR: Alt gruplar PACI (% 36.3), POCI (% 32.7), TACI (% 18.6) ve LACI (% 12.4) olarak belirlendi. Alt gruplar arasındaki NLR değerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p = 0.004). POCI grubunda NLR, PACI ve LACI gruplarından daha yüksekti (sırasıyla p = 0.038, p = 0.015). TACI grubunda NLR ile sağ ve sol CIMT arasında (sırasıyla p = 0.234, p = 0.250) ve PLR ile sağ ve sol CIMT arasında (sırasıyla p = 0.198, p = 0.074) anlamlı olmayan bir ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: NLR ve CIMT arasında anlamlı bir pozitif korelasyon belirlendi. Benzer şekilde, bazı çalışmalar PLR ve karotis stenozunun korelasyon gösterdiğini göstermiştir. Literatürde NLS'nin OCSP alt tiplerine göre dağılımını inceleyen çok az çalışma bulunmaktadır. İnme hastalarında CIMT ile NLR ve PLR arasındaki korelasyonu belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil, lenfosit, intima-media kalınlığı.

Relationship between hematologic parameters and carotid intima media thickness in patients with acute stroke

Yılmaz İnanç1, Yusuf İnanç2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Neurulogy, Kahramanmaraş, Turkey
2Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Stroke is one of the most important causes of mortality and morbidity worldwide. CIMT is one of the predictors of ischemic stroke and is associated with various risk factors. It was aimed to investigate the relationship between the neutrophil lymphocyte ratio (NLR) and platelet lymphocyte ratio (PLR) and Carotid intima-media thickness (CIMT) in subclinical inflammation markers in ischemic stroke patients.
METHODS: A retrospective evaluation was made of 113 patients with acute ischemic cerebrovascular event and treated with intravenous (IV) thrombolytic therapy. Patients were grouped according to the Oxford Community Stroke Project (OCSP) classification under 4 sub-groups and CIMT was measured. In patients with complete blood counts, NLR was obtained by dividing the number of neutrophils by the number of lymphocytes and PLR by dividing the number of platelets by the number of lymphocytes.
RESULTS: The subgroups were determined as PACI (36.3%), POCI (32.7%), TACI (18.6%) and LACI (12.4%). A statistically significant difference was determined in NLR value between the subtypes (p=0.004). In the POCI group, NLR was higher than in the PACI and LACI groups (p=0.038, p=0.015; respectively). In the TACI group, a non-significant correlation was found between NLR and right and left CIMT (p = 0.234, p = 0.250, respectively) and between PLR and right and left CIMT (p = 0.198, p = 0.074, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A significant positive correlation was determined between NLR and CIMT. Similarly, some studies have shown that PLR and carotid stenosis are correlated. There are few studies in literature that examine the distribution of NLR according to OCSP subtypes. Further studies are needed to establish the correlation between CIMT and NLR and PLR in stroke patients.

Keywords: Neutrophil, lymphocyte, intima-media thickness.

Yılmaz İnanç, Yusuf İnanç. Relationship between hematologic parameters and carotid intima media thickness in patients with acute stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 71-77

Sorumlu Yazar: Yılmaz İnanç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w