ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İS KEMİK SEREBROV ASKÜLER HASTALIKTA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İNCELEMESİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 21-27

İS KEMİK SEREBROV ASKÜLER HASTALIKTA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İNCELEMESİ

Önder ÖZSOY1, Zeki GÖKÇİL1, Cemal SAĞ1, Okay VURAL1, Muzaffer YARDIM1
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Nöroloji ve Kardiyoloji Anabilim Dallan, Ankara

Serebrovasküler hastalıkların (SVH) çoğunu oluşturan iskemik serebrovasküler hastalıkların (lSVH) etyolojisinde kardiyovasküler sistem hastalıkları önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmaya, GATA Nöroloji Anabilim Dalında yatarak ISVH tanısı alan, Transient iskemik ataklar (TIA) hariç 127 erkek, 81 kadın loplam 208 hasta alıruruşttr. Hastaların, 142'sinde ('7068.7) EKG'de; 133'ünde (363.9) karotis Doppl ultrasonografide (US) ve 113'ünde (%54.3) transtorasik ekokardiyografi (TIE) ve transözefagial ekokardiyografi (TOE)' de patoloji bulunmuştur. Hastaların 168'inde (%80.7) hipertansiyon ve bunların 43'ünde sol ventrikül hiperlrofisi (L VH), 149'unda (%71.6) kalp hastalığı ve bunların 118'inde (~?9.1) beraberinde hipertansiyon bulunmuştur. Sonuç olarak; TTE, EKG, Karotis Doppler US, TTE'de gerek görülürse TOE incelemelerinin, başta gençlerde olmak üzere tüm ISvH·ıı hastalarda rutin olarak uygulanmasııun ISVH prevansiyonuna etkili olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler hastalık, risk faktörleri, kardiyovasküler sistem.

INVESTIGATION OF CARDIOVASCULARY SYSTEM iN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE

Önder ÖZSOY1, Zeki GÖKÇİL1, Cemal SAĞ1, Okay VURAL1, Muzaffer YARDIM1

Cardiovasculary system diseases ha ve an important role in the etiology of ischemic cerebrovascular diseases. Total 208 patients (127 male, 81 female) who had been hospitalized at GAT A Neurology Deparlment were taken into the study. Of patients, 142 electrocardiograms (68.7 %), 133 carotis Doppler US (63.9 %), 113 Transthoracal echocardiography (TTE) and Transesophageal echocardiography (TEE) (54.3) were found pathologic. üne hundred sixty-eight palients (80.7 %) suffered hyperlension of these 168, 43 had left ventricular hypertrophy, 149 (71.6 %) had heart disease. 118 patients with heart disease (79.1 %) had hypertension. As a result, routine TTE, electrocardiogram, carotis Doppler US and if necessery TEE in ali patients with ischemic cerebrovascu!ar disease especially in the young ones and multifactorial approaches to the risk factors of ischemic cerebrovascular disease were thought to be effective in the prevention of ischemic cerebrovascular disease.

Keywords: Cerebrovascular disease, risk factors, cardiovasculary system.

Önder ÖZSOY, Zeki GÖKÇİL, Cemal SAĞ, Okay VURAL, Muzaffer YARDIM. INVESTIGATION OF CARDIOVASCULARY SYSTEM iN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 21-27
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w