ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZDA KLİNİK, ETYOLOJİ, PROGNOZ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 129-134

SEREBRAL VENÖZ TROMBOZDA KLİNİK, ETYOLOJİ, PROGNOZ

Sevda ERER1, İbrahim BORA1, Erhan OĞUL1, Semra AKGÖZ2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, BURSA

Çalışmaya 1997-2004 yılları arasında serebral venöz tromboz tanısı ile takip edilen 32 kadın, 19 erkek toplam 51 hasta alındı. Magnetik rezonans (MR) ve MR angiografi tetkikleri ile tanı konuldu. Olguların %88'inde başağrısı, %59'unda papil ödemi, %71'inde foka! nörolojik defisit, %31'inde konfüzyon, % 18'inde koma ve %22'sinde nöbet geçirme gözlendi. Etyolojik neden olarak en sık postpartum periyod veya gebelik saptandı. Olguların %94'ünde, venöz trombozun superior sagittal sinüs yerleşimli olduğu gözlendi. Akut dönem tedavide olguların %70'ine konvansiyonel heparin, %30'una düşük molekül ağırlıklı heparin uygulandı. Takiplerde %53'ünde iyi prognoz, %35'inde minimal nörolojik defisit, %2'sinde ise ölüm görüldü. Sonuç olarak gebelik, postpartum dönemde görülen serebral venöz trombozlu olgularda prognozun daha iyi olduğu gözlendi, fakat gebelerde daha önceden var olan genetik hiperkoagülopatinin prognozu kötüleştirdiği, bu nedenle doğurganlık dönemindeki kadınlarda hiperkoagülopatiye neden olan genetik hastalıkların önceden saptanmasının daha sonra ortaya çıkabilecek serebral venöz tromboz gelişimini engelleyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz tromboz, gebelik, superior sagittal sinüs

CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS iN CLINICAL SIGNS, ETIOLOGY,PROGNOSIS, NEURORADIOLOGICAL FINDINGS

Sevda ERER1, İbrahim BORA1, Erhan OĞUL1, Semra AKGÖZ2
1
2

We reviewed 51 patients (32 female, 19 male) with cerebral venous thorombosis were included in our study between 1997 and 2004 years. Diagnosis was confirmed by magnetic resonance (MR) and MR angiography of brain vessels. Headache was observed in 88 % of cases, papilledema 59 %, focal neurological deficitis 71 %, confusion 31 %, coma 18 %, seizures 22 % respectively. Postpartum state or pregnancy were determined to be the most comman etiological causes. We observed that venous thrombosis was of superior sagittal simıs iıwolvement in 94 % of cases. Unfractionated heparin was administered to 70 % cases, fractionated heparin was administered to 30 % cases during acute phase treatment. There was good prognosis in 53 %, minimal neurologic deficits in 35 % and mortality in 2 % of them during follow up. Asa result, it was detemined that cerebral venous sinus thorombosis observed during pregnancy and postpartum state was of a much better prognosis in cases but pre-existing genetic hipcrcoagulopathy in pregnancies aggravated the prognosis, therefore it has been suggested that the predetermination of genetic disorders causing hypercoagulopathy in women with pregnancy may interfere with the development of cerebral venous thorombosis which may occur later.

Keywords: Cerebral venous thrombosis, pregnancy, superior sagittal sinus

Sevda ERER, İbrahim BORA, Erhan OĞUL, Semra AKGÖZ. CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS iN CLINICAL SIGNS, ETIOLOGY,PROGNOSIS, NEURORADIOLOGICAL FINDINGS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 129-134
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w