ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
KORONER ARTER BY-PASS CERRAHİSİ HASTALARINDA PREOPERATİF KAROTİS RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ DEGERLENDİRMESİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 87-89

KORONER ARTER BY-PASS CERRAHİSİ HASTALARINDA PREOPERATİF KAROTİS RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ DEGERLENDİRMESİ

İ. Özcan ERTÜRK1, Serdar YÜKSEL1, Etem YÜCEKAYA1, Hilmi UYSAL1
Bayındır Hastanesi Nöroloji Bölümü, Ankara

Koroner arter by-pass cerrahisi komplikasyonlarının gelişiminde yaş, hipertansiyon, diabetes mellitus, periferik vasküler patolojiler, geçici iskemik atak, strok öyküsü veya miyokard infarktüsü gibi faktörler rol oynamaktadır. Postoperatif dönem komplikasyonu olarak % 1-6 oranında strok görülmektedir. Bu çalışma, koroner arter by-pass cerrahisine gidecek hastalarda renkli Doppler ultrasonografi ile karotis patolojilerinin preoperatif dönemde belirlenmesi amacıyla planlandı. Çalışmaya alınan koroner bypass cerrahisine aday 18 hastada bilateral kommon karotid arter, internal karotid arter ve bulbus karotikumda intima - media kalınlaşması, plak oluşumu ve stenoz varlığı ile peak sistolik ve end diastolik akım hızlan belirlendi. Hastaların 11 (%61.l)'inde intima - media kalınlaşması, plak oluşumu veya stenoz gibi değişik patolojiler belirlendi. Koroner ve karotis arterlerdeki patolojiler birlikte değerlendirildiğinde, patoloji paralelliğinin mümkün olabileceği izlenimi edinildi. Strok postoperatif dönemde mortalite, morbidite artışı ve yatış süresinin uzaması nedeniyle önemli olup; preoperatif dönemde risk saptama çalışmalarında karotis patolojilerinin mutlak gözönünde tutulması ve araştınlması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Koroner bypass, karotid stenozu, renkli Doppler ultrasonografi

PREOPERA TIVE CAROTID DOPPLER ULTRASONOGRAPHY EVALUATION IN CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY PATIENTS

İ. Özcan ERTÜRK1, Serdar YÜKSEL1, Etem YÜCEKAYA1, Hilmi UYSAL1

Complications can take place after coronary artery by-pass surgery frequently. Factors like hypertension, diabetes mellitus, peripheric vascular pathologies, hyperlipidemia, atrial fibrillation, smoking, transient ischemic attacks, previous stroke or myocardial infarction play important role in the development of these complications. For example stroke can be experienced in a frequency of 1-6 % asa postoperative complication. This study was designed to evaluate asymptomatic carotid artery pathologies by colored doppler ultrasonography in the coronary artery disease patients who have been planned to get coronary by-pass surgery in the preoperative period. lntima-media thickening, plaque formation, stenosis, peak systolic and diastolic velocities were evaluated in the common carotid artery, intemal carotid artery and in the bulbus caroticum in 18 patients. in 11 (61.1 %) of the patients various pathologies like intima-media thickening, plaque formation, stenosis were found. When the pathologies in coronary and carotid arteries are considered together, it seems that co-morbidity is probable. Stroke in the postoperative period is an important ominous factor as it increases the rate of mortality, morbidity and hospitalization time. Therefore we suggest that carotid pathologies should be considered as important health problems, and should be evaluated in the preoperative period of coronary artery by-pass operations.

Keywords: Coronary bypass, carotid stenosis, colored Doppler ultrasonography

İ. Özcan ERTÜRK, Serdar YÜKSEL, Etem YÜCEKAYA, Hilmi UYSAL. PREOPERA TIVE CAROTID DOPPLER ULTRASONOGRAPHY EVALUATION IN CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY PATIENTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 87-89
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w