ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Yeni kuşak oral antikoagülan kullanırken akut iskemik inme gelişen hastalarda mekanik trombektomi sonuçlarının değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 38-45 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.63825

Yeni kuşak oral antikoagülan kullanırken akut iskemik inme gelişen hastalarda mekanik trombektomi sonuçlarının değerlendirilmesi

Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir, Fatma Ger Akarsu, Zaur Mehdiyev, Fergane Memmedova, Fatma Altuntaş Kaya, Ezgi Sezer Eryıldız
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Direkt oral antikoagülanların, serebrovasküler hastalıkları önlemede etkinlik ve güvenirlikleri gösterilmiştir. DOAC alırken majör damar tıkanıklığı olan hastalarda mekanik trombektominin güvenliğini ve etkinliğini araştırmayı ve hastaların klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 ile Aralık 2019 tarihleri ​​arasında Osmangazi Üniversitesi kayıtlarından elde edilen verilere dayalı olarak prospektif toplanan verilerin retrospektif analizi yapıldı. Tüm hastalarda inme etyolojisi kardiyoembolikti. Hastaların demografik bilgileri, klinik ve beyin görüntülemesini ve inme etiyolojisini topladık. İyi klinik sonlanım, üç aylık takipte modifiye Rankin Skalası (mRS) skoru ≤0-2 olarak tanımlandı.
BULGULAR: Çalışmaya140 hasta dahil edildi. Hastalar başvuruda DOAC alma durumuna göre sınıflandırıldı ve gruplar karşılaştırıldı. İki grup arasında temel demografik özellikler, klinik özellikler ve vasküler risk faktörleri açısından fark yoktu, DOAC alan toplam 23 hasta vardı, 2 hasta dışında tüm hastalar düzenli olarak DOAC kullanıyordu. DOAC alan hastaların %69,6'sı ve diğer grubun %84,3'ü tamamen rekanalize edildi (TICI 2b-3) (p=0,18). DOAC olan ve olmayan hastalar arasında intrakraniyal kanama, The Trombolysis in Cerebral Infarction (TICI) skoru ve mortalite açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. mRS ≤0-2 olan hastalar DOAK grubunda %26.1, diğer grupta %53,8 idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.02).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Benzer rekanalizasyon oranlarına rağmen DOAK alan hastalarda 3. ay mRS skorları daha kötüydü. Sonuç olarak, klinik durumun karmaşıklığı göz önüne alındığında, endovasküler tedavinin geliştirilmesi için standart protokoller oluşturmak faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, direkt oral antikoagülan, mekanik trombektomi, büyük damar tıkanıklığı

Evaluation of mechanical thrombectomy results in patients who developed acute ischemic stroke while using new generation oral anticoagulants

Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir, Fatma Ger Akarsu, Zaur Mehdiyev, Fergane Memmedova, Fatma Altuntaş Kaya, Ezgi Sezer Eryıldız
Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Direct oral anticoagulants have demonstrated efficacy and safety in cerebrovascular prevention. We aimed to investigate the safety and efficacy of mechanical thrombectomy in patients with major vascular occlusion while receiving DOAC, and to evaluate the clinical characteristics and treatment outcomes of patients.
METHODS: A retrospective study of prospectively collected data based on data from the registry of the Osmangazi University was performed between January 2015 and December 2019. All patients have cardioembolic etiology. We collected the demographics, clinical and brain imaging, and stroke etiology. A good outcome was defined as a modified Rankin Scale (mRS) score ≤0-2 at three months follow-up.
RESULTS: 140 patients were included. Patients were classified and compared into two study groups according to DOAC at admission. There were no differences in basic demographics, clinical characteristics, and vascular risk factors between the two groups, A total of 23 patients adherent with DOAC were admitted, All patients, except 2, were using DOAC regularly. 69.6% of the patients receiving DOAC and 84.3% of the other group were fully recanalized (TICI 2b-3) (p=0.18). No significant difference was observed in intracranial hemorrhage, The Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI) score, and mortality between patients with and without DOAC. The patients with mRS ≤0-2 were 26.1% in the DOAC group and 53.8% in the other group. This difference was statistically significant (p=0.02).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite similar recanalization rates, 3rd-month mRS scores were worse in patients receiving DOAC. In conclusion, given the complexity of the clinical situation, it would be beneficial to establish standardized protocols for the development of endovascular treatment.

Keywords: Acute stroke, direct oral anticoagulants, mechanical thrombectomy, large vessel occlusion

Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir, Fatma Ger Akarsu, Zaur Mehdiyev, Fergane Memmedova, Fatma Altuntaş Kaya, Ezgi Sezer Eryıldız. Evaluation of mechanical thrombectomy results in patients who developed acute ischemic stroke while using new generation oral anticoagulants. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 38-45

Sorumlu Yazar: Özlem Aykaç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w