ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnmeli hastalarda erken dönem nörogelişimsel tedavi-Bobath yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 27-33 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.64426

İnmeli hastalarda erken dönem nörogelişimsel tedavi-Bobath yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi

Gökhan Yazıcı1, Arzu Güçlü Gündüz1, Hale Zeynep Batur Çağlayan2, Çağla Özkul1, Melek Volkan Yazıcı3, Bijen Nazlıel2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
3Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Nörogelişimsel-Bobath (NDT-B) yaklaşımı, nörolojik hastalığı olan bireylerin değerlendirilmesi ve tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı; iskemik inmeli hastalara akut dönemde uygulanan Nörogelişimsel Tedavi-Bobath (NGT-B) yönteminin fonksiyonel iyileşme üzerine etkilerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya otuz dokuz akut iskemik inmeli hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak NGT-B (n: 21) ve standart rehabilitasyon (SR) (n: 18) gruplarına ayrıldı. Hastalar fizyoterapi programına başlamadan önce ve taburculuktan hemen önce: İnme Rehabilitasyonunda Hareket Değerlendirme Ölçeği (STREAM), Gövde Bozukluk Ölçeği (GBÖ), Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ve Barthel İndeksi (Bİ) ile değerlendirildi. NGT-B grubundaki hastalara rehabilitasyon programı Bobath yöntemine uygun başlatıldı ve her seans 60 dakika olmak üzere; haftada beş gün uygulandı. SR grubuna hastanede uygulanan rutin programındaki egzersizler (pasif eklem hareketi ve yatak içi egzersizler) uygulandı.
BULGULAR: NGT-B’ın, hastanede geçirilen süreyi azalttığı, akut iskemik inme olan bireylerde mobilite ve dengeyi iyileştirmede SR'dan daha etkili olduğu görüldü (ortanca 8 güne karşı 11,5 gün, p = 0.02). İki tedavi yöntemi karşılaştırıldığında, NGT-B grubunda özellikle temel mobilite ve alt ekstremite becerilerinin daha fazla geliştiği görüldü. BD֒de yalnızca NGT-B grubunda önemli gelişmeler sağlandı. Her iki grupta da GBÖ ve Bİ ile tedaviler sonrası gelişme gözlendi (p <0.05). Çalışma sırasında herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bobath rehabilitasyonu klasik egzersizlerden farklı olarak görev odaklı, çok tekrarlı ve 24 saati içeren bir rehabilitasyon yaklaşımı olmasından dolayı özürlülük düzeyi üzerine direkt etkisi vardır. Yapılacak olan rehabilitasyon programlarına erken dönemde başlanması ve Bobath yaklaşımıyla desteklenmesi daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut, inme, rehabilitasyon.

Investigation of early term neurodevelopmental treatment-bobath approach results in patients with stroke

Gökhan Yazıcı1, Arzu Güçlü Gündüz1, Hale Zeynep Batur Çağlayan2, Çağla Özkul1, Melek Volkan Yazıcı3, Bijen Nazlıel2
1Gazi University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey
3Yüksek İhtisas University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Neurodevelopmental-Bobath (NDT-B) approach is a problem-solving method used in assessment and treatment of individuals with neurological conditions. The purpose of this study is to investigate the effects of NDT-B approach on functional recovery in patients with acute ischemic stroke.
METHODS: Thirty-nine patients with acute ischemic stroke were included in the study. The patients were randomly assigned to NDT-B (n: 21) and standard rehabilitation (SR) (n: 18) groups. The patients were evaluated with Stroke Rehabilitation Assessment of Movement Scale (STREAM), Trunk Impairment Scale (TIS), Berg Balance Scale (BBS) and Barthel Index (BI) before initiation of the rehabilitation program and before discharge. In the NDT-B group, the rehabilitation program was applied according to the Bobath method, five days per week, 60 minutes per session. In the SR group, exercises were applied according to the hospital routine.
RESULTS: NDT-B reduced hospitalization period (median 8 days vs. 11.5 days, p=0.02) and was more effective than SR in improving mobility and balance. When the treatment methods were compared, it was observed that lower extremity and basic mobility skills improved more in the NDT-B group. Significant improvements were achieved only in the NDT-B group in BBS. Improvements were observed in TIS and BI in both groups following treatment (p <0.05). No complications were encountered during the study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bobath rehabilitation is a task-oriented, multi-repetitive, 24-hour rehabilitation approach and due to these components it has direct impact on level of disability. Early initiation of rehabilitation programs and supporting rehabilitation with the Bobath approach may provide promising results.

Keywords: Acute, stroke, rehabilitation.

Gökhan Yazıcı, Arzu Güçlü Gündüz, Hale Zeynep Batur Çağlayan, Çağla Özkul, Melek Volkan Yazıcı, Bijen Nazlıel. Investigation of early term neurodevelopmental treatment-bobath approach results in patients with stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 27-33

Sorumlu Yazar: Gökhan Yazıcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w