ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Basit ve karmaşık görsel uyarıya karşılık arka serebral arterlerde ortaya çıkan kan akım hızı değişiklikleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(2): 43-46

Basit ve karmaşık görsel uyarıya karşılık arka serebral arterlerde ortaya çıkan kan akım hızı değişiklikleri

Gülnur Tekgöl Uzuner, Nilgün Çınar, Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Nöronların fonksiyonu için gerekli metabolik gereksinim bölgesel serebral kan akım artışı ile sağlanabilir.
YÖNTEMLER: Reaktivite ölçümünde en sık kullanılanı ise görsel uyarılardır. Biz bu çalışmada, basit ve karmaşık görsel uyarı vermek suretiyle oksipital kortekste ortaya çıkan nöronal aktiviteye eşlik eden arka serebral arterlerdeki kan akım hızlarındaki değişimi ölçerek değerlendirdik.
BULGULAR: Çalışmaya 12 sağlıklı kişi alındı. Uygulanan görsel uyarılara karşılık TCD ile elde edilen kan akım hızı değişimleri karmaşık (44,8±13,3 cm/s) uyarıda basit (30,0±10,3 cm/s) uyarıya göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0,001).
SONUÇ: Her iki durumda da girişimsel olmayan ve düşük maliyetli serebral hemodinamik değerlendirme metodlarından olan Transkraniyal Doppler Sonografi, serebral arterlerin kan akım hızlarının kayıtlanması ile serebral perfüzyonun değerlendirilmesinde bize bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Reaktivite, transkranyal Doppler, ultrason, görsel uyarı.

The blood flow velocity changes to simple and complex visual stimulation at posterior cerebral arteries

Gülnur Tekgöl Uzuner, Nilgün Çınar, Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Eskişehir

OBJECTIVE: The metabolic requirement that necessary for the function of neurons is provided by increase of regional cerebral blood flow. The most frequently, visual stimulation is used for measurement of reactivity.
METHODS: In the present study, we assessed the change of blood flow velocities during simple and complex stimulation at posterior cerebral arteries coupling to neuronal activity at occipital cortex.
RESULTS: The 12 healthy individual were included study. The blood flow velocity changes acquired by TCD to complex visual stimulations (44,8±13,3 cm/s) were significantly higher than those of simple visual stimulation (30,0±10,3 cm/s)(p<0,001).
CONCLUSION: Transcranial Doppler Sonography is noninvasive and low-priced cerebral hemodynamic assessment method, and gives information about cerebral perfusion with recording blood flow velocities of cerebral arteries.

Keywords: Reactivity, transcranial Doppler, ultrasound, visual stimulation.

Gülnur Tekgöl Uzuner, Nilgün Çınar, Nevzat Uzuner. The blood flow velocity changes to simple and complex visual stimulation at posterior cerebral arteries. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(2): 43-46

Sorumlu Yazar: Gülnur Tekgöl Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w