ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
NÖRON FONKSİYONUNA EŞLİK EDEN BÖLGESEL KAN AKIMI DEGİŞİKLİKLERİ (VASONEURONAL COUPLING); TRANSKRANYAL DOOPLER SONOGRAFİ ÇALIŞMASI, KISIM 1. [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 17-20

NÖRON FONKSİYONUNA EŞLİK EDEN BÖLGESEL KAN AKIMI DEGİŞİKLİKLERİ (VASONEURONAL COUPLING); TRANSKRANYAL DOOPLER SONOGRAFİ ÇALIŞMASI, KISIM 1.

Nevzat Uzuner, Demet Gücüyener, Gazi Özdemir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Nöron fonksiyonuna, metabolik gereksinmeye bağlı olarak bölgesel kan akımında artış eşlik eder. Buna vasoneuronal coupling denir. Bu kan akımı artışını gösterebilen single photon emission computerised tomography (SPECT), fonksiyonel magnetik rezonans görüntüleme (MRI) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmaları yanı sıra, transkranyal Doppler (TCD) de son yıllarda giderek artan önemi ile kullanım alanına girmiştir. Oksipital lopları büyük oranda besleyen her iki arka serebral arterde (PCA) görsel uyarı sonucu oluşan kan akım değişikliklerini TCD ile göstermeyi amaçlayan çalışmamızda genç yaş grubunda olan 40 denek (19 erkek, 21 kadın) incelendi. Tüm deneklerde, görsel uyarı sonucunda her iki PCA'da benzer oranda kan akım artışı (ortalama,%; 32.12±1.80 ve 35.76±1.99, sırasıyla sol ve sağ taraf) oluştu. Bu artış cinsler arasında farklı değildi. Sonuç olarak TCD nöronal metabolik gereksinmeye bağlı olarak oluşan bölgesel kan akımının artışının belirlenmesinde kullanılabilecek uygun bir yöntemdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Nöron fonksiyonu, bölgesel serebral kan akımı, transkranyal Doppler, görsel uyarı, nöron-damar bağlantısı.

NEURONAL FUNCTION COUPLED WITH REGIONAL CEREBRAL BLOOD FLOW CHANGES (VASONEURONAL COUPLING); A STUDY OF TRANSCRANIAL DOOPLER SONOGRAPHY, PART 1.

Nevzat Uzuner, Demet Gücüyener, Gazi Özdemir
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Neuronal function is coupled with increased regional cerebral blood flow (rCBF) related to metabolic demand, so-called vasoneuronal coupling. Aside from single photon emission computerised tomography (SPECT), functional magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET), which are capable to disclose the increased rCBF, transcranial Doppler (TCO) has been used for last ten years with increasing significance. We aimed to show the rCBF changes at bilateral PCA's, which are supplied to the majority of the occipital lobes, with visual stiımılation using transcranial Doppler (TCO). in mır study group, which includes 40 young control subjects (19 ınale, 21 female), we disclosed that there were similar rCBF increase at bilateral PCA's (mean,%; 32.12±1.80 and 35.76±1.99,. left and right side respectively) during visual stimulation. This rCBF increase is not different between male and female subjects. Asa result of this study, TCD is a suitable technical method for the evaluation of vasoneuronal coupling.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Nörona! fonction, regional cerebral blood flow, transcranial Doppler, visual stimulation, vasonuronal coupling.

Nevzat Uzuner, Demet Gücüyener, Gazi Özdemir. NEURONAL FUNCTION COUPLED WITH REGIONAL CEREBRAL BLOOD FLOW CHANGES (VASONEURONAL COUPLING); A STUDY OF TRANSCRANIAL DOOPLER SONOGRAPHY, PART 1.. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 17-20

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w