ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA SOMOTOSENSORİYEL UYARILMA POTANSİYELİ'NİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE KLİNİK İLE KORELASYONU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 127-131

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA SOMOTOSENSORİYEL UYARILMA POTANSİYELİ'NİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE KLİNİK İLE KORELASYONU

Petek KARAGÖZ1, Meral MİRZA1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Somatosensoriyel Uyarılma Potansiyeli(SUP) santral somatosensoriyel yolların lezyonlarının saptanması ve lokalizasyonunda, ayrıca santral sinir sisteminin işlevsel bozukluklarının belirlenmesinde verdiği bilgiler nedeniyle, sık başvurulan ve kullanım alanı giderek artan bir laboratuar yöntemidir. Bu çalışmada nörolojik hastalıklar arasında oldukça önemli bir yeri olan serebrovasküler hastalıklarda(SVH) SUP özelliklerini araştırmayı ve SVH'da SUP'in önemini belirlemeyi planladık. Toplam 42 SVH olgusunda(32 infarkt,10 hemoraji;yaş ortalaması 58,71±12,31yıl) 2-19 günler arasında yapılan SUP bulguları, 20 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubummki(yaş ortalaması 52,90±12,31yıl) ile karşılaştırıldı.Hasta grubunun etkilenen ve etkilenmeyen tarafı ile hastaların etkilenen tarafı ve kontrol SUP değerleri karşılaştırıldığında,etkilenen taraftaki N20 latansında anlamlı bir uzama görüldü. Ayrıca Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde(BBT) subkortikal tutulum ile SUP anormalliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptandı. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, serebral infarkt ve hemorajilerin teşhisinde klinik bilgilerle birlikte, BBT ve SUP korelasyonunun nörolojik fonksiyon bozukluklarını belirlemede oldukça iyi sonuçlar verebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler hastalık, somatosensoriyel uyarılma potansiyeli, bilgisayarlı beyin tomografisi.

THE CORRELATION OF SOMATOSENSERIAL EVOKED POTENTIAL COMPUTERİZED BRAIN TOMOGRAPHY AND CLINIC iN CEREBROV ASCULAR DISEASE

Petek KARAGÖZ1, Meral MİRZA1

Somatosensorial evoked potential(SEP) is a laboratory method with an increasingly enlarging field of application,which is frequently consulted for the information it provides in detecting and locating the lesions in somatosensorial pathways,as well as in determining the dysfunctions in central nervous system. This study aims at investigating the SEP characterics in Cerebrovascular Diseases(CVD), which has an important place among neurologic diseases,and determining the value of SEP in CVD. Findings of SEP between 2-19 days on a total of 42 CVD cases(32 infarction,10 hemorrhage;their ages averaging 58.71±.12.31)were compared with those of 20 healthy subjects in the control group(mean age 52.90±12.31). in comparisons between the SEP values from the affected and unaffected side of the patients,as well as SEP values from the affected side of the patients,and the control group,a statistically significant prolongation was observed in N20 latency.Furthermore,a meaningful relationship was found between subcortical involvement in Computerized Brain Tomography(CBT) and SEP abnormality. We may conclude that the CBT and SEP correlation together with the clinical data on the diagnosis cerebral infarct and hemorrhage,can yield quite satisfactory results in detecting neurologic dysfunctions.

Keywords: Cerebrovascular diseases, somatosensorial evoked potential, computerized brain tomography.

Petek KARAGÖZ, Meral MİRZA. THE CORRELATION OF SOMATOSENSERIAL EVOKED POTENTIAL COMPUTERİZED BRAIN TOMOGRAPHY AND CLINIC iN CEREBROV ASCULAR DISEASE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 127-131
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w