ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İSKEMİK STROKLU OLGULARDA HEMATOLOJİK FAKTÖRLERİN ERKEN MORTALİTE VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 93-96

İSKEMİK STROKLU OLGULARDA HEMATOLOJİK FAKTÖRLERİN ERKEN MORTALİTE VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ

Nurgül AYDIN1, Ufuk UTKU1, Hakan YILMAZ1, M. Sarper ERDOĞAN1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı, EDİRNE

İskemik stroklu olgularda, bazı hematolojik parametrelerin akut dönemdeki yüksekliklerinin prognostik öneme sahip oldukları ve bunların özellikle geniş arter tutulumları ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada yaş ortalaması 63.25±11.68 olan 150 iskemik stroklu olguda, ilk 24 saat içerisindeki hematokrit (Hct), hemoglobin (Hb), platelet (Plt), lökosit (Lök), sedimantasyon, BT bulguları ile 15 günlük kısa dönem prognozları arasındaki ilişki, Rankin Skalası kullanılarak incelenmiştir. Olguların 25'i (%16,6) ilk 15 gün içerisinde, eksitus olmuştur. Hayatta kalanlarla (125 olgu), eksitus olanlar (25 olgu) erken prognoz açısından karşılaştırıldığında hematolojik parametrelerden Hb, Hct, Plt arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, lökosit (t=2.99, p=0.03) ve sedimantasyon değerleri ile (t=2.02, p=0.045) anlamlı derecede ilişki olduğu görülmüştür. BT incelemelerinde ise eksitus olgularının özellikle geniş arter alanı tutulumu olanlar arasında (t=8.84, p=O.Ol)anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Olguların 15 gün sonrası Rankin skorları değerlendirildiğinde ise, yine lökosit (t=4.44, p<0.01) ve sedimantasyon (t=3.4, p=0.01) değerleri yüksek olanlarda Rankin skorlarının daha kötü oldukları da görülmüştür. Bu sonuçlara bakılarak iskemik stroklu hastalarda erken mortalite ve prognoz üzerine, hematolojik parametreler içerisinde lökosit ve sedimantasyon değerlerinin olumsuz etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik faktörler, strok, prognoz.

THE EFFECTS OF HEMATOLOGICAL FACTORS ON EARLY MORTALITY AND PROGNOSIS iN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE

Nurgül AYDIN1, Ufuk UTKU1, Hakan YILMAZ1, M. Sarper ERDOĞAN1

prognostic importance and these are particularly related with large artery involvement. in our present study, 150 ischaemic stroke cases, whose average age was 63.25±11.68, were included. The relationship among hematocrit (Hct), hemoglobulin (Hb), platelet (Plt), leucocyte (Leuc.), sedimentation, CT findings and 15 days early period prognosis was searched by using Rankin Scale within first 24 hours. 25 of the cases (16.6 %) died in the first 15 days. When the survivals (125 cases) were compared to the cases who dead (25 cases) for predicting early prognosis, a significant difference were not found among Hb., Hct. and Plt. values, but there was a significant relation between leucocyte (t=2.99, p= 0.03) and sedimentation ( t=2.02, p=0.045) rates. in CT evaluations, the cases who dead particularly took place in the group of large artery area involvement (t=8.84, p=0.01). When the Rankin scores were evaluated 15 days later, again the cases whose both leucocyte (t=4.44, p<0.01) and sedimentation (t=3.4, p=0.01) rates were high had worse Rankin scores. By regarding these results, we can conclude that early leucocyte and sedimentation values have negative effect on early mortality and prognosis in patients with ischemic stroke.

Keywords: Hematological factors, stroke, prognosis.

Nurgül AYDIN, Ufuk UTKU, Hakan YILMAZ, M. Sarper ERDOĞAN. THE EFFECTS OF HEMATOLOGICAL FACTORS ON EARLY MORTALITY AND PROGNOSIS iN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 93-96
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w