ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İskemik İnmede Metabolik Sendromun sıklığı ve mortaliteye etkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 88-94 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.69875

İskemik İnmede Metabolik Sendromun sıklığı ve mortaliteye etkisi

Zeynep Yıldız1, Hakan Levent Gül2, Ülkü Türk Börü2
1Dr.siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: İnme, dünya toplumlarında ilk sıralarda yer alan ölüm nedeni olup, toplumda ciddi özürlülük ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. İnmeye neden olan risk faktörleri koruyucu hekimlik açısından önem taşımaktadır. İnme için risk faktörlerine sahip hastaların erken tanınması ve tedavisi inmeyi önleyebilmektedir. İnsülin direnci, protrombotik ve proinflamatuar süreçle karakterize metabolik sendrom (MetS) son yüzyılda mortalite ve morbiditeye etkisinden dolayı önemli risk faktörlerinden biri olmuştur. Bu çalışmanın amacı metabolik sendromun iskemik inmede mortaliteye olan etkisini incelemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Nöroloji Kliniği’nde daha önce hiç inme öyküsü olmayan, iskemik inme tanısı almış, hastalığının başlanğıcının ilk 24 saatinde olan, etyopatogenez yönünden değerlendirilmiş, metabolik sendrom tanı kriterlerini karşılayan veya karşılamayan 81 kadın, 56 erkek olmak üzere toplam 137 hasta rastgele şekilde seçildi.
BULGULAR: Tüm hastaların yaş ortalaması 69.78 ± 10.76’idi. Erkeklerin yaş ortalaması 66.32 ±12.04 kadınların yaş ortalaması ise 72.18 ±9.12 idi. 137 hastanın 67 (%48.9) sinde MetS vardı. 81 kadın hastanın 46 sında (%56.8),56 erkek hastanın 21 inde(%37.5) MetS saptandı. MetS olan ve olmayan hastaların ölüm oranlarına bakıldığında; ilk 10 günde ölen 16 hastanın 7 sinde (%25.9) metabolık sendrom yokken, 9 hastada (%37.5) metabolik sendrom mevcuttu. 10.-30. günler arasında ölen 19 hastanın 11 inde (%40.7) metabolik sendrom yokken, 8 hastada (%33,3) metabolik sendrom mevcuttu. 3 ay ile 1 yıl içinde ölen 16 hastanın 9 unda (%33.3) metabolik sendrom yokken,7 hastada (%29,2) metabolik sendrom mevcuttu.
SONUÇ: İskemik inme hastalarının bir yıllık değerlendirmesinde metabolik sendrom risk faktörünün mortalite oranlarını etkilemediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: inme, risk faktörü, metabolik sendrom, mortalite

Metabolic Syndrome Frequency and Its Effect on Mortality in Ischemic Stroke

Zeynep Yıldız1, Hakan Levent Gül2, Ülkü Türk Börü2
1Dr.siyami Ersek Education And Research Hospital
2Dr.lütfi Kırdar Kartal Education And Research Hospital

OBJECTIVE: Stroke is one of the leading causes of death in world populations and leads to substantial disability and labor loss in the population. Risk factors for stroke are important in terms of preventive medicine. Early diagnosis and treatment of patients having risk factors for stroke can prevent stroke. Metabolic syndrome (MetS), which is characterized by insulin resistance, and prothrombotic and proinflammatory processes, has become one of the important risk factors in the last century owing to its effects on mortality and morbidity. The present study aimed to investigate the effects of MetS on mortality in ischemic stroke.
METHODS: One hundred and thirty-seven patients (81 females and 56 males) without a previous stroke, who were diagnosed with ischemic stroke in the Neurology Clinic, within the 24 hours of the disease, evaluated in terms of etiopathogenesis, and fulfilled or not fulfilled the MetS criteria, were randomly included.
RESULTS: The mean age was 69.78±10.76 years for the whole study group, 66.32±12.04 years for males and 72.18 ±9.12 years for females. MetS was present in 67 (48.9%) of 137 patients. Forty-six (56.8%) of 81 female patients and 21 (37.5%) of 56 male patients had MetS. With regard to mortality rates of patients with and without MetS; 7 (25.9%) of 16 patients who died within the first 10 days had no MetS, whereas 9 (37.5%) had MetS. Eleven (40.7%) of 19 patients who died between the 10th and 30th days had no MetS, whereas 8 (33.3%) had MetS. Nine (33.3%) of 16 patients who died between 3 months and 1 year had MetS, whereas 7 (29.2%) patients had no MetS.
CONCLUSION: One-year evaluation of the patients with ischemic stroke revealed that MetS risk factor had no effect on mortality rates.

Keywords: stroke, risc factor, metabolic syndrome, mortality

Zeynep Yıldız, Hakan Levent Gül, Ülkü Türk Börü. Metabolic Syndrome Frequency and Its Effect on Mortality in Ischemic Stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 88-94

Sorumlu Yazar: Hakan Levent Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w