ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Cilt: 27 Sayı: 1 Yıl: 2021


İskemik inmeli genç hastalarda etyoloji ve risk faktörleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 126-131 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.70298

İskemik inmeli genç hastalarda etyoloji ve risk faktörleri

Anwar Rawandi, Mine Hayriye Sorgun, Sabiha Tezcan Aydemir, İnci Şule Özer, Sefer Rzayev, Müge Kuzu Kumcu, Volkan Yılmaz, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur, Canan Togay Işıkay
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inme genç popülasyonda ileri yaşa göre daha az görülmekle birlikte hasta, hastaların aileleri ve toplum üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Bu çalışmada; inme veri tabanımızda kayıtlı 50 yaş altındaki iskemik inme hastaları, daha yaşlı hastalar ile risk faktörleri ve etyolojik sınıflama açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca, genç popülasyondaki nadir nedenler vurgulanarak iskemik inme etyolojisi değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Ocak 2011 ve Kasım 2014 tarihleri arasında akut iskemik inme nedeni ile hastanemize başvurmuş ve inme veri tabanımızda kayıtlı 619 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar genç iskemik inme (50 yaş altında iskemik inme geçiren hastalar) ve ≥50 yaşındakiler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hastaların tüm kayıtlı demografik, klinik ve paraklinik verileri incelenmiştir.
BULGULAR: Hastalarımızın 32’si (%5.2) 50 yaş altında ve 587’si (%94.8) ≥50 yaş grubundadır. Vasküler risk faktörleri olarak; hipertansiyon, diabetes mellitus, atrial fibrilasyon ve koroner arter hastalığı ≥50 yaş grubunda anlamlı olarak daha fazla saptanmıştır (p˂0.05). Patent foramen ovale bir inme risk faktörü olarak genç popülasyonda daha sık saptanmıştır. İnme etyolojisi açısından, her iki grupta kardiyoembolik olayların en sık neden olduğu görülmüştür. Nadir nedenler etyolojik alt grubu, genç yaş popülasyonunda daha sık saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, iskemik inme risk faktörlerinin ve etyolojisinin genç popülasyonda yaşlı popülasyona göre farklı olduğu gözlenmiştir. Gençlerde iskemik inmenin nadir nedenlerinin görece yüksek sıklığı, etyoloji araştırma ve tedavi stratejilerinde dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, risk faktörleri, inme etyolojisi, genç inme.

Etiology and risk factors in the young patients with ischemic stroke

Anwar Rawandi, Mine Hayriye Sorgun, Sabiha Tezcan Aydemir, İnci Şule Özer, Sefer Rzayev, Müge Kuzu Kumcu, Volkan Yılmaz, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur, Canan Togay Işıkay
Ankara University, Faculty of Medicine, Department Of Neurology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Despite the lower frequency in the young than the older population, ischemic stroke has a significant impact on the patients and their families, and the society. In this study, ischemic stroke patients under the age of 50 years registered in our stroke database were compared with elderly patients in terms of risk factors and etiologic classification. Furthermore, ischemic stroke etiology with emphasis on uncommon causes in the young population was evaluated.
METHODS: In this study, we retrospectively reviewed the data of 619 patients who were admitted with acute ischemic stroke to our hospital between January 2011 and November 2014. The patients were divided into two groups as young ischemic stroke group (patients under the age of 50) and the others with the age of ≥50 years. All registered demographic, clinical and paraclinical data of the patients were evaluated.
RESULTS: Thirty-two (5.2%) patients were under 50 years of age and 587 (94.8%) were ≥50 years of age. As vascular risk factors, hypertension, diabetes mellitus, atrial fibrillation, and coronary artery disease were found to be significantly higher in the ≥50 age group (p˂0.05). Patent foramen ovale as a risk factor of stroke was significantly more frequent in the young group. In terms of stroke etiology, cardioembolic causes were the most common in both age groups, but the etiologic subgroup of uncommon causes was found to be more frequent in the younger population.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the risk factors and etiologic subgroups of stroke in patients younger than fifty years were found different from those in older patients. The relatively higher frequency of uncommon causes of ischemic stroke in the young population should be considered in etiology research and treatment strategies.

Keywords: Ischemic stroke, risk factors, stroke etiology, young stroke.

Anwar Rawandi, Mine Hayriye Sorgun, Sabiha Tezcan Aydemir, İnci Şule Özer, Sefer Rzayev, Müge Kuzu Kumcu, Volkan Yılmaz, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur, Canan Togay Işıkay. Etiology and risk factors in the young patients with ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 126-131

Sorumlu Yazar: Anwar Rawandi, Türkiye
LookUs & Online Makale
w