ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut iskemik inmeyi tetikleyen faktörler: Pakistan’dan bir çapraz vaka kontrol çalışmasi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 98-102 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.72792

Akut iskemik inmeyi tetikleyen faktörler: Pakistan’dan bir çapraz vaka kontrol çalışmasi

Qamar Zaman1, Maimoona Siddiqui1, Kinza Waqar2, Naveen Zaidi1
1Shifa International Hospital, Nöroloji Kliniği, Islamabad, Pakistan
2Ulusal Tıbbi Bilimler Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Rawalpindi, Pakistan

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inmeyi tetiklediği iyi bilinen bazı faktörler DM, HT, sigara kullanımı ve obezitedir. İskemik olayları tetikleyebilen yeni bazı faktörler belirlenmiştir. Çeşitli çalışmalar bazı vakalarda inmenin negatif duygu durum değişiklikleri, enfeksiyon, aktivite ve beslenme ile ilişkili faktörler ile tetiklenebileceğini göstermişlerdir. Bu tetikleyicilerin belirlenmesi vasküler olayların önlenmesine yardımcı olabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma bir çapraz vaka kontrol çalışmasıdır. Duygular, yiyeceklerin tipi ve miktarı, aşırı alkol kullanımı, sigara kullanımı, hava değişiklikleri, seyahat gibi tetikleyicilere maruz kalma durumu 2 saatlik indeks döneminde ve olaydan önceki 24 saatlik ve 1 aylık kontrol periyotlarındaki ortalama maruz kalma süresi ile karşılaştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler, odds oranları ve güven aralıkları hesaplandı.
BULGULAR: 128 katılımcı çalışmaya alındı; %68’i erkek, %32’si kadındı. Kontrol periyodu süresi ile karşılaştırıldığında, 2 saatlik indeks periyodu sırasında herhangi bir tetikleyiciye maruz kalma için bir iskemik olay tetikleyicisinin odds oranı 2.6 idi. Odds oranları enfeksiyon için 3.11, seyahat için 1.18 ve negatif duygular için 18.14 idi. Aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, hava durumu değişiklikleri veya yiyecek tipi veya miktarı için indeks periyottaki ve kontrol periyodundaki odds oranlarında anlamlı farklılık bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kontrol periyoduna kıyasla, 2 saatlik indeks periyodu sırasında enfeksiyon, seyahat ve negatif duygular gibi bazı tetikleyicilere maruz kalmak inmenin tetiklenmesi için yüksek olasılık taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnme, tetikleyici, negatif duygular, PANAS skalası.

Triggering factors of an acute ischemic stroke: A case cross-over study from Pakistan

Qamar Zaman1, Maimoona Siddiqui1, Kinza Waqar2, Naveen Zaidi1
1Shifa International Hospital, Neurology Clinic, Islamabad, Pakistan
2National University of Medical Sciences, Department of Neurology, Rawalpindi, Pakistan

INTRODUCTION: Various 'well-known' risks for ischemic stroke include DM, HTN, smoking and obesity. Recently various factors have been identified that can trigger the ischemic stroke events. Several studies have shown that the stroke can be triggered by negative mood changes, infections, activity, and dietary factors in some cases. The identification of common triggers can be helpful in preventing the vascular events in those at risk.
METHODS: It was a case-crossover study. Exposure to the triggers like emotions, amount and type of the food, excessive alcohol use, smoking, weather changes and travelling were compared at the index period of 2 hours and average exposure during the control periods of 24 hours and 1 month before the event. Descriptive statistics, odd ratios and confidence interval were calculated for exposure during the index and the control period.
RESULTS: There were 128 participants, with about 68% male and 32% female. Odds of triggering the ischemic event for exposure to the any of the triggers at the index period compared to the exposure during the control period were 2.6. Odds were of 3.11 for infection, 1.18 for the travel and 18.14 for the negative emotions. No significant odds were found for the excessive alcohol intake, smoking, weather changes or amount or type of the food taken at index period vs. control period.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Exposure to the certain triggers like infection, travelling and negative emotions at the index period of 2 hours compared to the exposure at the control period carries the high odds of triggering the ischemic stroke.


Keywords: Stroke, triggers, negative emotions, PANAS scale.

Qamar Zaman, Maimoona Siddiqui, Kinza Waqar, Naveen Zaidi. Triggering factors of an acute ischemic stroke: A case cross-over study from Pakistan. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 98-102

Sorumlu Yazar: Qamar Zaman, Pakistan
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w