ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
TÜRKİYE’DE BEYİN DAMAR HASTALIKLARI İÇİN MAJÖR RİSK FAKTÖRLERİ: TÜRK ÇOK MERKEZLİ STROK ÇALIŞMASI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 31-35

TÜRKİYE’DE BEYİN DAMAR HASTALIKLARI İÇİN MAJÖR RİSK FAKTÖRLERİ: TÜRK ÇOK MERKEZLİ STROK ÇALIŞMASI

Gazi Özdemir, Serhat Özkan, Nevzat Uzuner, Özcan Özdemir, Demet Gücüyener
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye Genelinde, serebrovasküler olayların (SVO) dağılımı ve risk faktörlerini belirlemek amacıyla Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nin koordinatörlüğünde çok merkezli hastane zemininde bu çalışma planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 24 tıp fakültesi ile eğitim veren 16 devlet ve SSK hastanesi katıldı. Tüm veriler standart bir forma kaydedilerek dernek merkezinde toplantı ve sonuçlar istatistiki olarak incelendi.
BULGULAR: İskemik SVO oranı %71.2 olarak bulunurken; bu hastalarda arteriyel hipertansiyon, SVO (infarkt veya GİA) öyküsü, diabetes mellitus, atriyal fibrilasyon, hiperkolesterolemi, yüksek hematokrit değerleri ve kalp yetmezliği anlamlı risk faktörleriydi. Rastlanma oranı %28.8 olan hemorajik SVO için anlamlı tespit edilen risk faktörleri ise; arteriyel hipertansiyon, öyküde SVO bulunması, hiperkolesterolemi, hiperfibrinojenemi, yüksek hematokrit değerleri ve kalp yetmezliği idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuçlar Türkiye'deki risk faktörlerinin dieğr ülkelere göre farklılığını göstermektedir ve ülkemizde farklı profilaktik tedavi yaklaşımlarının önemini vurgulamaktadır.


MAJOR RISK FACTORS FOR CEREBROVASCULAR DISEASE IN TURKEY: TURKISH-MULTI-CENTRIC STROKE TRIAL RESULTS

Gazi Özdemir, Serhat Özkan, Nevzat Uzuner, Özcan Özdemir, Demet Gücüyener
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: This hospital-based multi-centric stroke trial was designed under the coordination of Turkish Cerebrovascular Disease Society to investigate the risk factors for stroke all over Turkey.
METHODS: Twenty-four medical faculties and 16 goverment hospitals were participated. All data, noted to standart forms, were ssent to the socirty center by the participans and were analyzed statistically.
RESULTS: While the ratio of ischemic stroke was 71.2%, major risk factors were arterial hipertension, previous stroke and/or TIA story, diabetes mellitus, atrial fibrillation, hypercholesterolemia, high hematocrit values and heart failure. Significant risk factors for hemorrhagic stroke (28.8% of all stroke types) were atrial hipertension, previous stroke and/or TIA story, hypercholesterolemia, hyperfibrinogenemia, high hematocrit values and heart failure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There results are meaningful for the difference of risk factors for stroke than the other countries and suggests different profilactic medications in our country.


Gazi Özdemir, Serhat Özkan, Nevzat Uzuner, Özcan Özdemir, Demet Gücüyener. MAJOR RISK FACTORS FOR CEREBROVASCULAR DISEASE IN TURKEY: TURKISH-MULTI-CENTRIC STROKE TRIAL RESULTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 31-35

Sorumlu Yazar: Gazi Özdemir
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w