ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Metformin kullanımının akut iskemik inmede şiddet ve prognoz üzerine etkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 256-261 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.75768

Metformin kullanımının akut iskemik inmede şiddet ve prognoz üzerine etkisi

Tehran Allahverdiyev, Mine Hayriye Sorgun, Canan Togay Işıkay, Canan Yücesan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetes mellitus (DM), iskemik inme için önemli bir risk faktörüdür. Antidiabetik tedavi ile inme tekrarının önlenmesine yönelik çelişkili sonuçlar vardır. Metformin tedavisinin inme tekrarı, inme şiddeti ve prognozu üzerine olumlu etkilerini işaret edebilecek bazı veriler mevcuttur. Bu çalışmanın amacı oral antidiabetik metforminin akut iskemik inme şiddeti ve seyri üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017 ve Nisan 2019 tarihleri arasında nöroloji kliniğine akut iskemik inme tanısı ile yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden DM hastalarının prospektif olarak alınmıştır. Demografik bilgileri, risk faktörleri, muayene bulguları, laboratuvar ve radyolojik tetkikleri, inme etyolojileri ve taburculuk sırasında klinik seyirleri kaydedilmiştir. Hastalar iki gruba ayrılmıştır. Grup 1’de metformin veya metforminle beraber diğer antidiabetik ilaç kullanan tip 2 DM hastaları ve grup 2’de metformin dışında antidiabetik ilaç kullanan veya hiçbir antidiabetik ilaç almayan tip 2 DM hastaları yer almıştır.
BULGULAR: Bu çalışmaya 70 hasta alınmıştır; grup 1 de 42 hasta (%60), grup 2‘de 28 hasta (%40) hasta vardır. Gruplar arasında iskemik inme şiddeti ve prognozu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnme öncesinde metformin kullanımının diabetik hastalarda iskemik inme şiddeti ve prognozu üzerine etkisi bulunmamıştır. Ancak daha fazla sayıda hastayı içeren çok merkezli yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Metformin, akut iskemik inme, inme şiddeti, prognoz.

The effect of metformin therapy on severity and prognosis in acute ischemic stroke

Tehran Allahverdiyev, Mine Hayriye Sorgun, Canan Togay Işıkay, Canan Yücesan
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is an important risk factor for ischemic stroke. The results for the prevention of stroke recurrence with antidiabetic therapy have been contraversial. The some of data may indicate the positive effects of metformin treatment on stroke recurrence, stroke severity and prognosis. The aim of this study was to investigate the effect of metformin therapy usage on severity and pronosis of acute ischemic stroke.
METHODS: The consecutive patients who were admitted to acute ischemic stroke with DM and accepted to participate in the study from January 2017 to April 2019 were evaluated, prospectively. The demographic data, risk factors, NIHSS scores at admission, etiologic stroke subtypes and mRS scores at discharge were recorded. The patients were divided into two groups. The patients with usage metformin or metformin plus other antidiabetic therapy were in group 1 and the patients taking antidiabetic therapy other than metformin or patients with type 2 DM receiving no antidiabetic therapy were in group 2.
RESULTS: Of the 70 patients included in the study, 42 patients (60%) were in group 1 and 28 patients (40%) were in group 2. There was not any significant difference between the groups of severity and pronosis of acute ischemic stroke (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The usage of metformin and other antidiabetic therapy had no effect on the severity and prognosis of ischemic stroke. However, further controlled studies are needed with larger samples.

Keywords: Metformin, acute ischemic stroke, severity of stroke, pronosis.

Tehran Allahverdiyev, Mine Hayriye Sorgun, Canan Togay Işıkay, Canan Yücesan. The effect of metformin therapy on severity and prognosis in acute ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 256-261

Sorumlu Yazar: Mine Hayriye Sorgun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w