ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İskemik inmede TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Atroke) kriterleri kullanılarak etyolojik subtiplerin belirlenmesi ve karşılaştırması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 35-39

İskemik inmede TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Atroke) kriterleri kullanılarak etyolojik subtiplerin belirlenmesi ve karşılaştırması

Babür Dora, Sevin Balkan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inmenin etyolojisi prognozu ve tedavi yaklaşımını etkiler ve inme subtipinin hızlı bir şekilde belirlenmesi hem hekimin yaklaşımı hem de klinik inme çalışmalarının organizasyonu açısından önemlidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji kliniğinde tedavi gören 210 iskemik inmeli hasta retrospektif olarak taranılarak bu hastalarda serebrovasküler risk faktörleri, tutulan damar, karotis doppler bulguları ve EKO bulguları kaydedildi ve hastalar klinik ve laboratuar bulgularına dayanarak güvenilir etyolojik bir klasifikasyon sistemi olan TOAST (Trial of Org 10172 in acute stroke) kriterlerine göre sınıflandırıldı. Bu sınıflamaya göre hastalar 5 subtipe ayrılmaktadır: büyük arter aterosklerozu, kardioembolizm, küçük damar oklüzyonu, diğer etyolojik sebeplere bağlı olanlar ve etyolojisi belirlenemeyen infarktlar.
BULGULAR: Hastalardan 16’sı (%7.6) büyük arter aterosklerozu, 50’si (%23.8) kardiak embolizm, 28’i (%13.3) küçük damar oklüzyonu, 2’si (%0.9) diğer etyolojik nedenler ve 114’ü (%54.3) etyolojisi belirlenemeyen grubunda yer aldı. Etyolojisi belirlenemeyen inmeler grubundaki 114 hastadan 15’inde (%13.2) birden fazla olası etyoloji saptandı.TOAST grupları arasında yaş, cinsiyet, serebrovasküler risk faktörleri (hipertansiyon, DM, hiperkolesterolemi, TİA, geçirilmiş serebrovasküler hastalık, aterosklerotik kalp hastalığı), vasküler lokalizasyon ve exitus oranı açısından fark bulunamadı. Kardioembolizm grubunda TOAST kriterlerine göre orta ve yüksek dereceli kardiak risk faktörleri arasında yer almayan EKO bulgularından 1 ve 2. dereceden mitral yetmezliği ve sol atrial dilatasyon diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu faktörlerin kardioembolik grupta bu kadar sık görülmesi ve diğer kardiak risk faktörlerinden bağımsız olarak bulunması MY ve SAD’un da kardioembolik bir risk faktörü olarak ele alınması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, etyoloji, sınıflandırma, kardioembolizm.

Identification and comparison of etiologic subtypes in ischemic stroke according to the TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke) criteria

Babür Dora, Sevin Balkan
Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Antalya

INTRODUCTION: The etiology of ischemic stroke affects the prognosis and therapeutic approach and fast determination of stroke subtype is essential for the treatment choice of the physician and organisation of clinical stroke studies.
METHODS: Two-hundred and ten patients with ischemic stroke who had been followed in the neurological clinic of the Akdeniz University, were studied retrospectively and cerebrovascular risk factors, vascular localisation, carotid doppler ultrasound findings and results of echo-cardiography were determined and the patients were classified according to the TOAST (Trial of Org 10172 in acute stroke) criteria which is a valid etiological classification system in stroke. The TOAST criteria divide patients with ischemic stroke into 5 categories: large artery atherosclerosis, cardioembolism, small vessel occlusion, other causes of stroke and infarcts of undetermined cause.
RESULTS: Sixteen (7.6%) of our patients were classified as large artery atherosclerosis, 50 (23.8%) as cardioembolic, 28 (13.3%) as small vessel disease, 2 (0.9%) as other causes and 114 (54.3%) had an undetermined cause of stroke. İn the group with an undetermined cause 15(13.2%) patients had two or more probable etiologies.
There were no differences between the TOAST subgroups in regard to age, gender, cerebrovascular risk factors, vascular localisation and death rates. We found that mitral valve insufficiency (MY) and left atrial dilatation (SAD), which are not regarded as medium or high risk factors for cardioembolism according to the TOAST criteria, were significantly (p<0.005) overrepresented in the cardioembolism group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The fact that these factors are so frequent in the cardioembolism group and that they are independently seen from other cardiac risk factors leads us to the conclusion that MY and SAD should also be considered as cardioembolic risk factors.

Keywords: Ischemic stroke, etiology, classification, cardioembolism.

Babür Dora, Sevin Balkan. Identification and comparison of etiologic subtypes in ischemic stroke according to the TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke) criteria. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 35-39

Sorumlu Yazar: Babür Dora
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w