ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Talamik Hemorajiye Bağlı Gelişen Hemiballismus: Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 21-24 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.77598

Talamik Hemorajiye Bağlı Gelişen Hemiballismus: Olgu Sunumu

Aybala Neslihan Alagoz, Semra Alaçam Köksal, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar, Ayhan Bölük
Saü Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Hemikore; vücudun bir yarısını içine alan ani, spazmodik, düzensiz, kısa süreli, parmak, el, kol, yüz, dil veya baş hareketleridir. Ballismus kavramı ise yüksek amplitüdlü, şiddetli, savurma ya da atma şeklindeki hareketleri tanımlar. Hemikore-hemiballismus akut inme geçiren hastalarda en sık bildirilen hareket bozukluklarıdır. Kontralateral subtalamik nükleusun etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülse de, ilerleyen yıllarda bazal ganglionların, afferent ve efferent subtalamopalidal yollarını kesen değişik lezyonlarında da koreik ve ballistik hareketlerin olduğu bildirilmiştir. Bu makalede 63 yaşında kadın hastada; talamik hemoraji sonrası gelişen hemiballismus olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemiballismus, Talamik Hemoraji, İnme, Nöroleptik

Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report

Aybala Neslihan Alagoz, Semra Alaçam Köksal, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar, Ayhan Bölük
Sakarya University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Sakarya, Turkey.

Hemichorea is characterized by sudden, spasmodic, irregular, short-term finger, hand, arm, face, tongue or head movements including one half of body. Ballismus concept defines the high-amplitude, violent, centrifugal or throwing motions. Hemichorea-hemiballismus are the most frequently reported movement disorders in patients with acute stroke. Even if it is believed to occur depending on the effect on contralateral subthalamic nucleus; it has been reported that in the following years there have been choreic and ballistic movements in various lesions intersecting the afferent and efferent subtalamopalidal paths of basal ganglion. In this article; hemiballismus, which has developed after thalamic hemorrhage, of an 63 year old female patient is presented.

Keywords: Hemiballismus, Thalamic Hemorrhage, Stroke, Neuroleptic

Aybala Neslihan Alagoz, Semra Alaçam Köksal, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar, Ayhan Bölük. Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 21-24

Sorumlu Yazar: Aybala Neslihan Alagoz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w