ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Çankırı İli İnme Epidemiyolojisi ve Klinik Sonuçları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 34-41 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.82474

Çankırı İli İnme Epidemiyolojisi ve Klinik Sonuçları

Can Çubuk1, Ceren Efe Sayın2
1Çankırı Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Çankırı
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Çankırı ilinin inme insidansının hesaplanması ve 2019 yılı içerisinde Çankırı Devlet Hastanesi'nde inme tanısı ile takip edilen hastaların demografik, etyolojik, klinik özellikleri, risk faktörlerinin saptanması ve klinik sonuçlarının incelenmesi planlanmıştır. Bu sayede ülkemiz ve dünya inme verilerine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif olarak yapılmış olup, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında inme nedeniyle Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniğinde takip edilen hastalar dahil edilmiştir.
BULGULAR: Bir yıllık süre içerisinde hastanemizde 265 akut inme hastasının takip edildiği saptandı. İnme hastalarının %84.5'i iskemik inme, %8.3'ü geçici iskemik atak, %6.8'i hemorajik inme, %0.4'ü subaraknoid kanama olarak saptandı. İlin inme insidansı 124/100.000 kişi/yıl olarak saptandı. İskemik inme insidansı 114/100.000 kişi/yıl, hemorajik inme insidansı 9/100.000 kişi/yıl, geçici iskemik atak insidansı 11/100.000 kişi/yıl olarak değerlendirildi. İskemik inme ve hemorajik inmeler, inme öncesi, 1.hafta/taburcu ve 3.ay mRS (modified Rankin Scale) skorlarına göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05). İnme hastalarının 30 günlük mortalite oranı %3.8 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda inme insidansı ülke ve dünya verilerine göre düşük olarak saptanmıştır. Ayrıca, inme hastalarının yaş ortalaması diğer çalışmalara göre yüksek olarak gözlenmiştir. Demografik, etyolojik, klinik veriler literatür sonuçları ile karşılaştırıldığında benzer özellikleri yanında farklılıkları da mevcuttur. İnme hastalarının 30 günlük mortalite oranı da çalışmamızda düşük olarak dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, epidemiyoloji, insidans

Stroke Epidemiology and Clinical Outcomes in Cankiri City

Can Çubuk1, Ceren Efe Sayın2
1Clinic of Neurology, Cankiri State Hospital, Cankiri, Turkey
2Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine stroke incidence in Cankiri province and show demographic, etiologic, clinical presentations, risk factors and, clinical outcomes of patients with stroke followed up at Cankiri State Hospital in 2019. Thus it is aimed to contribute stroke data of Turkey and the world.
METHODS: The study was conducted retrospectively and was included the stroke patients follow in Cankiri State Hospital Clinic of Neurology between January 1, 2019, and December 31, 2019.
RESULTS: A total of 265 patients with stroke followed in our hospital in one year period. Of these patients, 84.5% had an ischemic stroke, 8.3% transient ischemic attack, 6.8% hemorrhagic stroke, 0.4% subarachnoid hemorrhage. The incidence of stroke was 124/100.000 per person-year in Cankiri province. The incidence of ischemic stroke was 114/100.000 per person-year, hemorrhagic stroke was 9/100.000 per person-year, the transient ischemic attack was 11/100.000 per person-year. When the ischemic and hemorrhagic strokes were compared according to mRS (modified Rankin Scale) scores before stroke, first week/discharge, and 3rd-month, no statistical difference was found (p>0.05). We assessed that the 30-day mortality rate of 3.8% in stroke patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, stroke incidence was found lower according to Turkey and world data. Moreover, it was determined that stroke patients' mean age was higher when compared to other studies. When we compare with other studies, our study's demographic, etiologic, and clinical features also have differences. The lower rates of the 30-day mortality of stroke patients draw attention.

Keywords: Stroke, epidemiology, incidence

Can Çubuk, Ceren Efe Sayın. Stroke Epidemiology and Clinical Outcomes in Cankiri City. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 34-41

Sorumlu Yazar: Can Çubuk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w