ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Geniş supratentoriel infarktlarda erken dönem klinik ve BT bulguları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 157-160

Geniş supratentoriel infarktlarda erken dönem klinik ve BT bulguları

Nilda Turgut1, Ufuk Utku1, Galip Ekuklu3, Cumhur Kılınçer2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Geniş supratentorial infarktlar, tüm iskemik strokların yaklaşık %10'nunu oluştururlar ve mortalite oranı çeşitli serilerde % 17-80 olarak tespit edilmiştir. Prognozun oldukça kötü olduğu bu hastalarda gerekli yoğun medikal ve cerrahi tedavinin yapılabilmesi için erken dönem klinik ve BT bulgularının tanınması önem kazanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Ocak 1998-Eylül 1999 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve kontrol BT’sinde geniş supratentoriel infarkt tespit edilen 64 hastadan sadece transtentorial herniasyonla ölen 28 hastanın erken dönem BT ve klinik bulguları yaşayan hastalarla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sonuçta, ağır motor güçsüzlüğün (p=0.013), bilinç bozukluğunun (p=0.024), orta hat şiftinin (p=0.013), kortikomedüller kontrast (CMC) azalmasının (p=0.002) ve silvian fissür silikliğinin (p=0.011) iki grup arasında anlamlı olarak farklı bulunduğu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mortalitesi oldukça yüksek olan geniş supratentoriel infarktlarda, erken dönem klinik ve BT bulguları prognoz tayini açısından yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Strok, geniş supratentoriel infarkt, BBT, dekompresif cerrahi.

Early clinical and CT findings in large supratentoriel infarctions

Nilda Turgut1, Ufuk Utku1, Galip Ekuklu3, Cumhur Kılınçer2
1Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Edirne
2Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Edirne
3Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Edirne

INTRODUCTION: Large supratentorial infarctions are 10% of all the ischemic strokes. The prognosis of these patients are poor and the mortality rate is 17-80%. In the management of such cases, agressive medical therapy or decompressive craniectomy are recommended. Therefore early clinical and CT findings are very important.
METHODS: In this study we evaluated 64 patients who had large supratentorial infarcts on control CT from January 1998 to September 1999. 28 of these patients died from transtentorial herniation and their early CT findings (which was taken 10±2 hours) and early clinical signs were compared with alive group.
RESULTS: At the end of the study the severity of motor deficit (p=0.013), reduced consciousness (p=0.024); midline shift (p=0.013), attenuated corticomedullar contrast (CMC) (p=0.002) and silvian fissur effacement (p=0.011) were found significantly different between these two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early clinical and CT findings of the large supratentoriel infarctions which have extremely high mortality rate, are very important as prognostic factors.

Keywords: Stroke, large supratentoriel infarction, CT, decompressive surgery.

Nilda Turgut, Ufuk Utku, Galip Ekuklu, Cumhur Kılınçer. Early clinical and CT findings in large supratentoriel infarctions. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 157-160

Sorumlu Yazar: Nilda Turgut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w