ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Düşük el ile prezente olan iskemik inme: Bir vaka sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 88-90 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.87609

Düşük el ile prezente olan iskemik inme: Bir vaka sunumu

Meltem Karacan1, Faik Ilik2, Murat Gönen3
1Konya Numune Hastanesi, Nöroloji kliniği, Konya
2Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Kliniği, Konya
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ

Fokal el güçsüzlüğü, fokal nörolojik defisitle prezente olan serebrovasküler olgular içinde nadir rastlanan bir bulgudur. Sıklıkla periferal lezyon lehine yanlış tanı almaktadır. Radial sinir bileğin ekstansiyonunu ve elin bir kısmının kontrolünü sağlar. Radial sinir felci düşük el adı verilen el ve parmakların güçsüzlüğüne neden olur. Çalışmamızda serebrovasküler hastalık nedeniyle düşük eli olan bir vaka sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: radial nöropati, iskemik inme, düşük el, posterior interosseöz sinir

Wrist drop as presentation of ischemic stroke: A case report

Meltem Karacan1, Faik Ilik2, Murat Gönen3
1Konya Numune Hospital, Neurology Department, Konya
2Baskent University Konya Research and Application Hospital, Neurology Department, Konya
3Fırat University, Medical Faculty, Neurology Department, Elazığ

Focal hand weakness is a rare condition in cerebrovascular diseases which is presented focal neurological deficit. Often misdiagnosed in favor of peripheral lesion. Radial nerve is responsible for extension the wrist, and controls portion of the hand. Paralysis of radial nerve causes weakness of the wrist and fingers, also called wrist drop. In our study we presented a case, which has wrist drop due to cerebrovascular disease.

Keywords: radial neuropathy, ischemic stroke, wrist drop, posterior interosseous nerve

Meltem Karacan, Faik Ilik, Murat Gönen. Wrist drop as presentation of ischemic stroke: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 88-90

Sorumlu Yazar: Faik Ilik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w