ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Yaşlı kişilerde asemptomatik karotis stenozunun varlığını ve şiddetini belirlemede nötrofil/yüksek yoğunluklu lipoprotein, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoprotein/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranlarının rolü [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 19-26 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.88156

Yaşlı kişilerde asemptomatik karotis stenozunun varlığını ve şiddetini belirlemede nötrofil/yüksek yoğunluklu lipoprotein, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoprotein/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranlarının rolü

Aslı Bolayır1, Hasan Ata Bolayır2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Aterosklerozun patolojik süreçlerinde nötrofil/yüksek yoğunluklu lipoprotein (NHO), monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein (MHO) ve düşük yoğunluklu lipoprotein/yüksek yoğunluklu lipoprotein (LHO) oranları gibi lipidle ilişkili biyobelirteçlerin önemi son zamanlarda anlaşılmıştır. Bu çalışmada NHO, MHO ve LHO’nun yaşlı hastalardaki asemptomatik karotis stenozunu ön görme yeteneğini tartışmayı ve karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Ocak 2010- Eylül 2020 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve baş dönmesi şikayeti bulunan 65 yaş üzeri 124 hasta ile benzer yaş ve cinsiyete sahip 125 sağlıklı kontrol dahil edildi. Beyaz küre sayımı ve biyokimyasal analizler için tüm hastalardan kan örneği alınırken; karotis stenozunu saptamak amacıyla karotis arter doppler ultrasonografi uygulandı.
BULGULAR: NHO, MHO ve LHO değerleri hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekken; NHO, MHO ve LHO değerleri ile karotis darlık derecesi arasında aynı yönlü bir ilişki bulundu. Karotis darlığını saptamada kesim değeri belirlemek amacıyla yapılan ROC analizinde NHO için eğri altındaki alan (EAA) 0.68, kesme noktası 0.09 olarak tespit edilirken; MHO için EAA 0.61, kesme noktası 0.01; LHO için ise EAA 0.58 ve kesme noktası 1.61’idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, yaşlı hastalardaki asemptomatik karotis stenozunu saptamada ek masraf gerektirmeyen ve kolay ulaşılabilir olan NHO, MHO ve LHO değerlerinin bu değerlerin tek başına olduklarından daha yüksek bir duyarlılıkla kullanılabileceğini ortaya koyduk. Ek olarak NHO değeri, MHO ve LHO değerleri ile kıyaslandığında karotis stenozunun varlığını ve derecesini tespit etmede daha değerli bir belirteç olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı, düşük yoğunluklu lipoprotein/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı, ateroskleroz, asemptomatik karotis stenozu.

The role of neutrophil/high density lipoprotein, monocyte/high density lipoprotein and low density lipoprotein/high density lipoprotein ratios in determining the presence and severity of asymptomatic carotid stenosis in elderly persons

Aslı Bolayır1, Hasan Ata Bolayır2
1Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sivas, Turkey
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Elazığ, Turkey

INTRODUCTION: The importance of the lipid-related biomarkers, like neutrophil to high density lipoprotein cholesterol (HDL) ratio (NHR), monocyte to HDL ratio (MHR) and low density lipoprotein cholesterol (LDL) to HDL ratio (LHR), has been implicated in the pathological process of atherosclerosis. Our study was conducted to discuss and compare the predictive ability of the NHR, MHR and LHR in elderly patients with asymptomatic carotid stenosis(ACS).
METHODS: Our study included 124 patients, aged ≥ 65 years, complained with dizziness and applied to our clinic from January 2010 to September 2020 and 125 healthy controls of similar age and gender. When blood samples were taken for white blood cell count and biochemical analysis; carotid artery Doppler ultrasonography was performed to define carotid stenosis.
RESULTS: While NHR, MHR and LHR values were significantly higher in the patient group; a linear correlation was found between NHR, MHR and LHR values and the degree of carotid stenosis. In the ROC analysis performed to determine the cut-off values in detecting carotid stenosis, the area under the curve (AUC) for NHR was 0.68 and the cut-off point was 0.09; the AUC for MHR was 0.61, cut-off point was 0.01 and the AUC for LHR was 0.58 and the cut-off point was 1.61.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we revealed that NHR, MHR, and LHR ratios can be used with a higher sensitivity than using these values individually in detecting asymptomatic carotid stenosis in elderly patients. In addition, NHR value was found to be a more valuable biomarker in defining the presence and degree of carotid stenosis compared to MHR and LHR values.

Keywords: Neutrophil to high density lipoprotein cholesterol ratio, monocyte to high density lipoprotein cholesterol ratio, low density lipoprotein cholesterol to high density lipoprotein cholesterol ratio, asymptomatic carotid stenosis, atherosclerosis.

Aslı Bolayır, Hasan Ata Bolayır. The role of neutrophil/high density lipoprotein, monocyte/high density lipoprotein and low density lipoprotein/high density lipoprotein ratios in determining the presence and severity of asymptomatic carotid stenosis in elderly persons. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 19-26

Sorumlu Yazar: Aslı Bolayır, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w