ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
GENÇ YETİŞKİNLERDE İSKEMİK İNME [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 13-18

GENÇ YETİŞKİNLERDE İSKEMİK İNME

Vedat Ali YÜREKLİ1, Süleyman KUTLUHAN1, Serpil DEMİRCİ1, Hasan Rıfat KOYUNCUOGLU1, Galip AKHAN1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ISPARTA

En sık yaşlılarda olmakla birlikte iskemik inme (il) her yaşta görülür. Kırkbeş yaşın alhndakilerde gelişen inmeler genç yetişkin inme olarak tanımlanmaktadır. Gençlerde görülen ll'lerin risk faktörleri çoğunlukla tedavi edilebilir olduğundan, iskemik inmenin potansiyel nedenlerinin tanımlanması ve kontrol edilmesi, inmeden sekonder korunmada daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinde Ocak 1995 - Haziran 2004 tarihleri arasında 11 nedeniyle tetkik ve tedavi edilen hastalardan 45 yaş alhndaki 28 olgu retrospektif olarak incelendi. Hastaların 15'i kadın (%53,5), 13'ü erkekti (%46,5). Yaş ortalaması 37.6±7.8 idi. Olguların 19'unda (%67,8) hipertansiyon, diabetes mellitus, kalp hastalığı ve ateroskleroz gibi bilinen risk faktörleri bulunmaktaydı. Diğerlerinde antifosfolipid antikor sendromu (2 olgu). derin anemi (2 olgu), feokromasitoma (1 olgu), CADASIL(?) (1 olgu) ve infektif endokardit (1 olgu) saptandı. Bir olguda hiçbir risk faktörü bulunamadı. Yine bir olguda da hemodinamik zeminde geliştiği düşünülen serebral iskemiye neden olabilecek bir risk faktörü saptanamadı. Akut dönemde iki olgu (%7.1) eksitus oldu. Yaşayanlarda ise belirgin düzeyde düzelme görüldü. Sonuç olarak; morbidite, rekürrens ve mortalite göz önüne alındığında risk faktörlerinin tanımlanması ve etkin şekilde tedavi edilmesi genç 11' de oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Genç yetişkin, iskemik inme, risk faktörü.

ISCHEMIC STROKE IN YOUNG ADULT

Vedat Ali YÜREKLİ1, Süleyman KUTLUHAN1, Serpil DEMİRCİ1, Hasan Rıfat KOYUNCUOGLU1, Galip AKHAN1

lthough most common in elderly, ischemic stroke is seen at every age. Stroke developing in those younger than 45 years of age is called young adult stroke. Since many of the risk factors in young adult stroke are treatable, defining and managing potential causes of ischemic stroke gains much more importance in prevention of secondary stroke. in this study etiological risk factors in young ischemic stroke patients, admitted to Suleyman Demirel University Neurology Clinic between January 1995 and June 2004, were evaluated retrospectively. Twenty-eight (6.1 %) were younger than 45 years of age. There were 15 females (53,5%) and 13 males(46,5%). The mean age of patients was 37.6+7.8; there were 15 (51.7%) females and 14 (49.3%) males. Well known strokeofisk factors like hypertension, diabetes mellitus, cardiac disease and atherosclerosis were present in 19 (67.8%) of all cases. Diagnosis in 28.6% was as follows: Antiphospholipid antibody syndrome (2 cases), severe anemia (2 cases), pheochromocytoma (1 case), CADASIL(?)(1 case), infective endocarditis (1 case), No risk factor was found in one case. Again there was no risk factor in one case at whom stroke was thought to develop hemodinamically. Tw" cases (7.1 %) deceased at the acute stage. A significant clinical remission was observed in those surviving. in conclusion, regaıding morbidity, recurrence, and mortality, definition and effective treatment of risk factors is fairly important in young adult stroke.

Keywords: Young adult, ischemic stroke, risk factor

Vedat Ali YÜREKLİ, Süleyman KUTLUHAN, Serpil DEMİRCİ, Hasan Rıfat KOYUNCUOGLU, Galip AKHAN. ISCHEMIC STROKE IN YOUNG ADULT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 13-18
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w