ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SEREBROVASKÜLER HASTALlKLARlN HAVA KOŞULLARIYLA İLİŞKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 113-119

SEREBROVASKÜLER HASTALlKLARlN HAVA KOŞULLARIYLA İLİŞKİSİ

Süleyman KUTLUHAN1
Kütahya Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kütahya

Serebrovasküler Hastalıklar (SVH)ın oluşmasında çevre faktörlerinin de etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu faktörler arasında hava koşulları da bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda, SVH ların daha çok kış ve ilkbaharda görüldüğünü bildirenler çoğunluğu oluştunnaktadır. Günlük sıcaklığın düşmesiyle SVH ın arttığının saptanmasına karşın, atmosfer basınoyla SVH arasında anlamlı bir ilişki bildirilmem:iştir. Bu çalışmada, Kütahya Devlet Hastanesinde Ocak 1991 - Aralık 1993 tarihleri arasında tedavi edilen 475 SVH olgusu değerlendirilmiştir. SVH oluşmasının; mevsimler, aylar, günlük sıcaklık, günlük atmosfer basıncı, gün içi sıcaklık farkı ve gün içi basınç farkıyla olan ilişkileri araştırılmıştır. Tüm serebral infarktlann ve intraserebral hemorajilerin kışın, subaraknoid kanamalann ilkbaharda daha çok görüldüğü saptanmıştır. Günlük sıcaklık ve basınçla direkt ilişki kurulamamıştır. Fakat SVH oluşmasıyla gün içi sıcaklık farkı arasında pozitif ve gün içi basınç farkı arasında ise negatif bir ilişki olduğu dikkatimizi çekmiştir (p< 0.05). Ayrıca SVH da mortalitenin diğer mevsimlere oranla kışın daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0.01).

Anahtar Kelimeler: Serebrovaskuler Hastalıklar, hava koşulları.

THE RELATION BETWEEN WEATHER CONDITIONS AND CEREBROVASCULAR DISEASES

Süleyman KUTLUHAN1
Kütahya State Hospital, Neurlogy Clinic, Kütahya, Turkey

It is known that the environmental factors play a role in the occurrence of cerebrovascular diseases (CVD). One of these factors is the weather conditions. According to many authors, most of CVD occur in winter and spring. Although the occurrence of CVD increases by the decrease in mean ambient temperature, no sigıı.ificant correlatlon is found for atmospheric pressure. In this study, 475 CVD cases treated between January 1991 - December 1993 in Kütahya State Hospital were investlgated. The relationship between occurrence of CVD and weather conditions, induding seasons, months, mean ambient temperature, mean ambient atmospheric pressure, intradiurnal temperature change and intradiurnal pressure change has been evaluated . All CVD, cerebral infards and intracerebral hemorrhages occurred usually in winter while subaracnoid hemorrhages in spring. There was no correlation between occurrence of CVD and mean ambient temperature or pres.sure. However a significant positive correlation with intradiurnal tenıperature ch.ınge and negative correlation with intradiurnal atmospheric pressure change was foımd {p<0.05). In addition, mortality of CVD was higher in winter than in other seasons (p<0.01).

Keywords: Cerebrovascular Diseases, Weather Conditions.

Süleyman KUTLUHAN. THE RELATION BETWEEN WEATHER CONDITIONS AND CEREBROVASCULAR DISEASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 113-119
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w