ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
PONS HEMORAJİLERİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR, PROGNOSTİK FAKTÖRLER [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 137-141

PONS HEMORAJİLERİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR, PROGNOSTİK FAKTÖRLER

Temel TOMBUL1, Yılmaz ÜTKÜR1, Muazzez SEVİM1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Spontan intraserebral kanamalar içinde nadir görülen primer pons hemorajilerinin, dramatik kliniği ve kötü prognozu nedeni ile pratik önemi fazladır. Bu çalışmada kliniğimizde izlediğimiz, 9'u erkek 6'sı kadın 15 spontan pons kanaması olgusunu gözden geçirdik. Hastaların takip süreleri 1 gün ile 2 yıl arasındaydı. Yaş aralığı 22-70, yaş ortalaması 51,27± 13,31 idi. Oyküde 10 olguda hipertansiyon, 2 olguda oksipital baş ağrısı vardı. Klasik pontin hemoraji bulguları -hızlı gelişen koma ve apoplektik başlangıç, vejetatif fonksiyon bozukluğu, miyozis ve diğer nörooftalmooljik bulgular, tetraparezi olguların 12'sinde saptandı. Bir olguda bilinç açıktı ve fokal nörolojik bulgular vardı. Radyolojik lokalizasyon olarak pontinparamedian (PMH) (n=7), tegmental (n=6) ve massif (n=2) olarak ayrıldı. Hastalardan 6'sı yaşarken 9'u ex oldu. Yaşayanlardan 3'ünün bilinci çeşitli sürelerde devam eden locked-in sendromu devresinden sonra açıldı. Mortalite, TGH olanlarda %50, PPHve/veya MH olanlarda ise %67 olarak saptandı. Çapı 2,5 cm'nin üzerinde olan hematomlarda prognozun kötü olduğu görüldü. Ex olan hastaların hematom çapı yaşayanlara göre büyüktü(p<0,01). Büyük hematomlu iki hastanın 1 ve 3 yıllık izlemlerinde iyileşme görülmesi ilginç bulundu.

Anahtar Kelimeler: Pons hemorajisi, Prognostik faktörler, Radyolojik bulgular.

PONTIN HEMORRHAGE: CLINICAL AND RADIOLOGICAL FINDINGS, PROGNOSTIC FACTORS

Temel TOMBUL1, Yılmaz ÜTKÜR1, Muazzez SEVİM1

Primary pontin hemorrhages that are rather rarely occured in intracerebral hemorrhage, have practical importance due to dramatical clinical and worse prognosis. In this study, we rewieved 15 spontan pontin hemorrhage cases (9 male, 6 female) who were hospitalized in our clinic. Patient's following dures were one day between two years. Age interval was 22-70 and mean was 51,27± 13,31. In the story, there was hypertension in ten cases and occipital cephalgie in three cases. Quickly developing coma, apoplectic beginning, vegetative function disorders, myosis, and other neuroopthalmological findings and tetraparesis which are classic pontin hemorrhage findings were determined in 12 cases. In one cases, conscioues were alert and there were focal neurological deficits, in two cases consciues were somnolance. The patients were divided pontin paramedian (n=7), tegmental (n=6), massive type (n=3) according to localization. 6 of them were living and 9 ones died. 3 cases of which are alive were became alert after locked-in syndrome had been continued with various periods. Mortalite was determinated %50 in TGH group and %67 in PMH/massive group. It was approval that prognosis was badin which diameter of hematoma larger 2.5 cm. Hematoma sizes of died patients were large then living ones (p<0.01). It was draw attention that two cases were improved graudally in 1 and 3 years following.

Keywords: Pontin hemorrhage, Prognostic factors, Radiological findings.

Temel TOMBUL, Yılmaz ÜTKÜR, Muazzez SEVİM. PONTIN HEMORRHAGE: CLINICAL AND RADIOLOGICAL FINDINGS, PROGNOSTIC FACTORS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 137-141
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w