ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
STROK SONRASI DEMİR METABOLİZMASI DEGİŞİKLİKLERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 133-135

STROK SONRASI DEMİR METABOLİZMASI DEGİŞİKLİKLERİ

Demet GÜCÜYENER1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Bu çalışmanın amacı iskemik strok sonrası akut ve subakut dönemde demir metabolizmasında ortaya çıkan değişiklikleri saptamaktır. Çalışmaya iskemik strok nedeniyle hastaneye yatan 26 hasta (12 kadın-14 erkek, ortalama yaş ± SD; 61.30 ± 14.24 ) alındı. Her hastanın serum demir ve ferritin düzeyleri tedavi öncesi ve tedavi sonrası 10. günde 2 kez ölçüldü. Çalışmadaki 9 hasta 12-21 gün içinde öldü. Sonuçlar t testi ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak: 10. günde ölçülen serum serbest demir düzeyleri (ortalama±SD ; 62.62±45.23), 1. gün değerlerine göre (ortalama±SD ; 58.23±34.62) daha yüksek bulundu ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (t= -0.53, p>0.05). Ferritin değerleri de aynı şekilde subakut dönemde (ortalama± SD; 154.9 ± }67.2) akut döneme göre (ortalama±SD: 126±99.7) yüksek bulunmasına rağmen istatistiki olarak bir anlam taşımıyordu. Olen hastalar diğerleri ile karşılaştırıldığında, serum demir ve ferritin düzeyleri açısından her iki grupta bir farklılık bulunmadı (t=1.65, p=0.138). Daha önce yapılan çalışmalarda akut ve subakut strok sırasında serum demir metabolizmasında birtakım değişiklikler olduğu bildirilmiş ise de bu çalışmada demir metabolizması ile ilgili anlamlı bir değişiklik saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Strok, Demir, Ferritin.

THE ALTERATIONS iN IRON METABOLIZM AFTER ISCHEMIC STROKE

Demet GÜCÜYENER1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1

We investigated whether levels of ferritin and free iron changes during acute and subacute phase of serum ischemic stroke. We assessed the serum levels of iron and ferritin in 26 patients who were hospitalized after ischemic stroke. The patients (mean age±SD; 61.30±14.24 )" diagnosed as ischemic stroke by CT in acute phase. Blood samples were taken on the lrd and lüth days following admission of the patients, serum free iron and ferritine levels were measured. Nine patients died within 12-21 days (mean 17.2(3.1 days). While at 10 th days free iron levels ( mean ± SD; 62.62 ± 45.23) were found higher than 1 st day ( mean±SD ; 58.23±34.62), but not significatly statisticaly (t= -0.53, p>0.05). The levels of ferritine also were found higher in subacute phase (mean±SD; 154.9±167.2) as compared with acute phase (mean±SD:126±99.7), not significantly. When dying patients were compared with others, between both of two groups were not found significant changes in levels of iron and ferritine (t=l.65,p=0.138). in conclusion: we cannot found any difference about serum levels of iron metabolizm in stroke.

Keywords: Stroke, Iron, Ferritine.

Demet GÜCÜYENER, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR. THE ALTERATIONS iN IRON METABOLIZM AFTER ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 133-135
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w