ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Vasküler parkinsonizm [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 111-114

Vasküler parkinsonizm

Serhat Özkan, Demet Özbabalık, Gazi Özdemir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Bu derlemenin amacı; vasküler nedenlere bağlı parkinsonizm olgularının klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerini incelemek, ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek bulguları ortaya koyabilmekdir. Yüzyılı aşkın süredir parkinsonizmde vasküler patoloji etiyolojik bir neden olarak gösterilmesine karşın, halen kesin tanı için yeterli veriler bulunmamaktadır. Genellikle sinsi başlangıç, ağırlıklı olarak alt vücut bölgesinin tutulumu, yürüme güçlükleri, erken postural instabilite ile birlikte piramidal bulgular, inkontinans ve demans klinik ayırıcı tanıda kullanılabilecek özelliklerdir. Daha geniş yapılmış nörogörüntüleme özelliklerini de içeren kliniko-patolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Vaskülerparkinsonizm, aterosklerozis.

Vascular parkinsonism

Serhat Özkan, Demet Özbabalık, Gazi Özdemir
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey

The aim of this review is to asses the clinical, radiological and pathological properties of parkinsonism secondary to vascular reasons and to ascertain the signs that can help on the differential diagnosis. Although, for more than a century, the vascular pathology have been shown as an ethiological factor for parkinsonism, there is no enough data for accurate diagnosis. Usually, insidous progression at the onset, predominantly lower body involvement, gait difficulties, pyramidal signs with early postural instability, incontinance and dementia are the features that can be useful for the differential diagnosis. There is necessity for larger clinico-pathological studies that contains neuro-imaging properties.

Keywords: Vascular parkinsonism, atherosclerozis.

Serhat Özkan, Demet Özbabalık, Gazi Özdemir. Vascular parkinsonism. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 111-114

Sorumlu Yazar: Serhat Özkan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w