ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA SİRKADİAN VE SİRKANNUAL RİTİM [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(1): 11-14

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA SİRKADİAN VE SİRKANNUAL RİTİM

E. Esra OKUYUCU1, Özlem COŞKUN1, Levent E. İNAN1, Tuğba TUNÇ1, Seçil ÖZKAN2
1S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Organizmadaki pek çok fizyolojik olay sirkadian ritim içerisinde çalışırken, bazı hastalıkların ritmisite gösterdiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu çalışmada biz akut serebrovasküler hastalıkların ortaya çıkmasında zaman faktörünün etkisi açısından sirkadian ritm ve sirkannual ritm ile serebrovasküler hastalık arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 01 Mayıs 2002-30 Nisan 2003 tarihleri arasında akut serebrovasküler hastalık nedeni ile başvuran 465 hasta dahil edildi. Hastaların tümünden (bilgi verebiliyorsa kendisinden veremiyorsa yakınlarından) başlangıç semptomlarının günün hangi saatinde ortaya çıktığı sorgulandı. Sirkadian ritmin dağılımını incelemek için bir gün altışar saatlik dilimlere ayrıldı. Sirkannual dağılımı incelemek amacı ile bir yıl mevsimlere göre üçer aylık dilimlere ayrıldı. Bulgular: Sirkadian dağılım açısından olguların tümü değerlendirildiğinde 00.01-06.00 arasında 85 hasta (%18,3), 06.01- 12.00 arasında 139 hasta (%29,9), 12.01-18.00 saatleri arasında 143 hasta (%30,8) ve 18.01-24.00 saatleri arasında ise 98 hasta (%21,1) serebrovasküler olay geçirmişti ve tüm bu zaman dilimlerinin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Mevsimlerle ilişki incelendiğinde ise 111 hasta (%23,9) yaz mevsiminde, 142 hasta (%30,5) sonbahar mevsiminde, 150 hasta (%32,3) kış mevsiminde, 62 hasta ise (%13,3) ilkbahar mevsiminde serebrovasküler olay yaşamıştı ve gruplar arasında istatistik olarak fark yoktu (p>0.05). Benzer farklılıklar infarkt ve hemoraji arasında da mevcut değildi. Sonuç: Çalışmamızda akut sersbrovasküler olay ile sirkadian ritim, iklim faktörünün etkisi açısından sirkannual ritim ile serebrovasküler olay arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu durum serebrovasküler olayın zaman ile ilişkili olmadığını düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diurinal ritim, diannual ritim, serebrovasküler olay

CIRCADIAN AND CIRCANNUAL RHYTHM IN CEREBROVASCULAR DISEASES

E. Esra OKUYUCU1, Özlem COŞKUN1, Levent E. İNAN1, Tuğba TUNÇ1, Seçil ÖZKAN2
1
2

Objective: While many physiological actions occur in accordance with circadian rhythm in the organism, many studies showed the rhythmicity for some diseases. In this study, we investigated the relation between cerebrovascular disease and circadian, circannual rhythm as time factor for the onset of the disease. Material and methods: Four hundred-sixty five patients admitted with cerebrovascular disease were included this study. All patients were asked for in which hours of the day the sympthoms started (information was obtained from the patient but if not possible from the family of the patient). To investigate the distribution of circadian rhythm, a day was divided into 4 as 6 hours of period and to investigate the distribution of circannual rhythm, a year was divided into 4 as 3 months of period. Results: When all patients were evaluated according to circadian distribution, the onset of the disease was between 00.01- 06.00 in 85 (18,3%) patients, between 06.01-12.00 in 139 (29,9%) patients, between 12.01-18.00 in 143 (30,8%) patients and between 18.01-24.00 in 98 (21,1%) patients. This was not statistically different (p>0.05). When we investigated the relation with the seasons, the disease was occured in the summer in 111 (22,9%) patients, in the autumn in 142 (30,5%) patients, in the winter in 150 (32,3%) patients and in the spring in 62 (13,3%) patients. This was not statistically different (p>0.05). Similar association was also not observed between hemorrhage and infarctus. Conclusion:We found that there was no relation between cerebrovascular disease and circadian rhythm and as an effect of the seasons, there was no relation between circannual rhythm and cerebrovasular events. It can be considered that cerebrovascular disease may not be associated with the time of the disease onset.

Keywords: Diuinal rhythm, diannual rhythm, cerebrovascular event

E. Esra OKUYUCU, Özlem COŞKUN, Levent E. İNAN, Tuğba TUNÇ, Seçil ÖZKAN. CIRCADIAN AND CIRCANNUAL RHYTHM IN CEREBROVASCULAR DISEASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(1): 11-14
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w