ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İskemik inmeli olgularda serum magnezyum düzeyi ile karotis aterosklerotik lezyonu arasındaki ilişki [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 71-76

İskemik inmeli olgularda serum magnezyum düzeyi ile karotis aterosklerotik lezyonu arasındaki ilişki

Ayşenur Taş, Suat Topaktaş, Erol Sezer, Fikret Taş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, iskemik inmeli hastalarda serum magnezyum düzeyi ile karotid arterlerdeki ateroskleroz arasında bir ilişkinin var olup olmadığını araştırmak amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya iskemik inmeli 85 hasta dahil edildi (48 kadın, 37 erkek). Tüm hastalarda serum magnezyum düzeyleri ölçüldü ve bilateral karotis arterlerde renkli Doppler ultrasonografi incelemesi yapıldı. Renkli Doppler ultrasonografi inceleme ile karotis arterlerde ileri intimal hiperplazi, plâk ve/veya stenozu olan 56 hasta vaka grubunu, normal bulunanlar ile minimal intimal hiperplazi saptanan 29 hasta ise kontrol grubunu oluşturdu. Serum magnezyum düzeyinin dışında dikkate alınan diğer bağımsız değişkenler: Yaş, cinsiyet, serumda LDL ve HDL kolesterol düzeyleri, hipertansiyon, sigara kullanım durumu ve diabetten oluşmaktaydı. Veriler SPSS yazılım programı aracılığı ile bilgisayarda analiz edildi. İlişki analizinde çoklu (multiple) lojistik regresyon tekniği kullanıldı.Yukarıda belirtilen tüm değişkenler lojistik regresyon modeline dahil edildi. İlgili odds ratio’u anlaşılır ifade ile sunabilmek için Mg ve HDL-kolesterol düzeyleri kategorik değişkenler olarak ele alındı. Mg düzeyi 1.2 ile 1.7 mg/dl arasında olan 42 kişi bir grup, 1.7 mg/dl’den yüksek olan 43 kişi diğer grup olacak şekilde gruplandırıldı.
BULGULAR: Referens kategori serum Mg düzeyi 1.2- 1.7 mg/dl iken serum Mg düzeyi 1.7 mg/dl’den yüksek olanlar için karotis aterosklerozu odds ratio’su: 0.1122 olarak hesaplandı (p=0.0007, %95 güven aralığı: 0.0315-0.3992).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum mağnezyum düzeyi ve karotis aterosklerozu arasında saptanan bu negatif (ters yönlü) ilişkinin, kararlılığını ve tabiatını ortaya koyacak yeni çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, magnezyum, karotid ateroskleroz.

The relation between serum magnesium level and atherosklerosis of carotid arteries in ischemic stroke cases

Ayşenur Taş, Suat Topaktaş, Erol Sezer, Fikret Taş
Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sivas

INTRODUCTION: This study was performed to investigate the relationship between serum magnesium level and atherosclerosis of carotid arteries in ischemic stroke cases.
METHODS: Eighty-five patients with ischemic stroke (48 females, 37 males) were included in the study. In all patients serum magnesium levels were measured and colour Doppler ultrasonographic evaluation of bilateral carotid arteries was performed. While 56 cases having progressive intimal hyperplasie and plaque and/or stenosis of carotid arteries formed the case group, 29 patients having minimal intimal hyperplasie the control group. The independent variables other than serum magnesium levels were as follows: Age, gender, serum LDL and HDL cholesterol levels, hypertension, smoking habit and diabetes mellitus. Data were analysed in computer with SPSS programme. Multiple logistic regression technic was used in the analysis of the association. All independent variables mentioned above were entered in the logistic regression model. In order to express the odds ratio more meaningfully, magnesium and HDL cholesterol levels were considered as cathegoric variables. In the categorisation of magnesium values, the patients were divided into two groups: while in one group magnesium levels were between 1.2 and 1.7 mg/dl, in the other group magnesium levels were higher than 1.7 mg/dl.
RESULTS: As a result of study, serum magnesium level was found to be negatively associated with carotid atherosclerosis. Those having serum magnesium levels higher than 1.7 mg/dl had an odds ratio of 0.1122 for carotid atherosclerosis (p= 0.0007, 95% confidence interval: 0.0315- 0.3992, referent category included those having serum magnesium levels between 1.2-1.7 mg/dl).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In order to see the consistency and the nature of the association new studies are needed.

Keywords: Ischemic stroke, magnesium, carotid atherosclerosis.

Ayşenur Taş, Suat Topaktaş, Erol Sezer, Fikret Taş. The relation between serum magnesium level and atherosklerosis of carotid arteries in ischemic stroke cases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 71-76

Sorumlu Yazar: Ayşenur Taş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w