ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut iskemik inmeli hastalarda interlökin-18 düzeylerinin erken ve geç dönem klinik bulgular ve enfarkt hacmi ile ilişkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 10-15 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.98608

Akut iskemik inmeli hastalarda interlökin-18 düzeylerinin erken ve geç dönem klinik bulgular ve enfarkt hacmi ile ilişkisi

Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Fikri Ak
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Enflamatuar sitokinlerin akut iskemik inmenin progresyonunda önemli rol oynadığı son zamanlarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnterlökin 18 (IL-18) serum düzeylerinin akut iskemik inmede inme şiddeti ve prognoz açısından önemine değinen fazla çalışma yoktur. Bu prospektif çalışmada IL-18 düzeylerinin akut dönem klinik ve radyolojik bulgular ve 90. gün fonksiyonel dizabiliteyle ilişkisini değerlendirmek amaçlanmaktadır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya akut iskemik inme tanısı olan 47 hasta ve sağlıklı 43 kontrol birey alındı. IL-18 düzeyleri ilk 24 saatte alınan venöz kan örneklerinde bakıldı. Hastalarda akut dönemde inme şiddeti National Institute of Health İnme Skalası kullanılarak, 90. gün fonksiyonel dizabilite ise Modifiye Rankin Skalası (MRS) ve Barthel İndeksi (BI) kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubu arasında IL-18 düzeyleri arasında ve akut dönem inme şiddeti ve 90. gün fonksiyonel dizabilite açısından IL-18 değerleri ile kıyaslandığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Bu çalışmada IL-18 düzeyleri ile erken ve geç dönem klinik bulgular ve enfarkt hacmi arasında anlamlı ilişki gözlenmemiştir. Bu konuda yapılacak daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır. Yapılacak çalışmalarda IL-18 düzeylerinin akut iskemik inmenin daha geç dönemlerinde bakılması inme ve IL-18 düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki ortaya koyabilir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, akut, interlökin 18.

Association between interleukın-18 levels and early and late clinical findings and infarction volume in patients with acute ischemic stroke

Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Fikri Ak
Ankara Numune Education And Investigation Hospital, Neurology Department, Ankara

OBJECTIVE: Recent studies have demonstrated that inflammatory cytokines play an important role in the progression of acute ischemic stroke. There are few studies referring to the importance of serum interleukin 18 (IL-18) levels for the stroke severity and prognosis in acute ischemic stroke. In this prospective study the aim is to assess the relationhip between acute phase levels of IL-18 levels and acute clinical and radiological findings with 90 day functional disability scores.
METHODS: 47 patients with a diagnosis of acute ischemic stroke and 43 healthy control subjects were included in the study. IL-18 levels were studied from venous blood samples taken within the first 24 hours. Severity of stroke was assessed using the National Institute of Health Stroke Scale, 90 day functional disability was measured using the Modified Rankin Scale (MRS) and Barthel Index (BI).
RESULTS: There was no statistically significant correlation between patient and control groups in terms of severity of stroke in acute phase and 90 day functional disability.
CONCLUSION: In this study, no significant correlation between acute phase levels of IL-18 levels and acute clinical and radiological findings with 90 day functional disability scores was observed. Future larger trials are needed about this issue. Measuring IL-18 levels at later stages of acute ischemic stroke could reveal a significant correlation between stroke and IL-18 levels.

Keywords: Ischemic stroke, acute, interleukin 18.

Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Fikri Ak. Association between interleukın-18 levels and early and late clinical findings and infarction volume in patients with acute ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 10-15

Sorumlu Yazar: Erdem Gürkaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w