ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - Aralık 2005
DERLEME
1.
MİGREN VE DİGER PRİMER BAŞAGRILARINDA VAZOMOTOR REAKTİVİTE
Babür DORA
Sayfalar 91 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
BİRİNCİL BAKICILARIN 'FELÇLİ ve AFAZİLİ BİREYLERİN' SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
İlknur MAVİŞ, Özlem DOĞRAMACI, İbrahim H. DİKEN
Sayfalar 97 - 106
Bu araştırmanın amacı felçli afazili bireyin sözel olmayan davranışlarına ilişkin birincil bakıcıların görüşlerini saptamak ve bu görüşleri etkileyen değişkenleri belirlemektir. Araştırmada, betimsel ve bağınhsal bir desenleme yapılmış ve 40 birincil bakıcı araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Birincil bakıcının bakış açısıyla afazili hastanın sözel olmayan davranışlarının analizi" konulu likert tipi ön görüşme formu kullanılmışhr. Birincil bakıcılann, felçli afazili bireyin durumuna ilişkin olarak "Rol değişikliği, Sorumluluk alma, Sosyal hayat değişikliği, Olguyu reddetme ve/veya kabullenme, ve Sağlık" konularında genelde olumsuz görüş içinde oldukları belirlenmiştir. Birincil bakıcıların görüşleri, kendilerini (cinsiyet ve eğitim düzeyi) ve felçli afazili yakınlarını ilgilendiren değişkenlerde (cinsiyet ve medeni durum) anlamlılık göstermiştir. Erkek ve yükseköğretim derecesine sahip birincil bakıalann daha olumlu görüşler içinde oldukları; ayrıca, erkek ve evli olan felçli afazili bireylerin birincil bakıcılarının görüşlerinin daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

3.
GENÇ ERİŞKİNLERDE İSKEMİK İNME İskemik inme alt tipleri ve risk faktörü varlığının yaş ve cinsiyet ile ilişkisi
ISCHEMIC STROKE iN YOUNG ADULTS RELATIONSHIP BETWEEN SUBTYPES OF ISCHEMIC STROKE, RiSK FACTORS AND AGE AND SEX
İrem Fatma AŞAN, Ufuk ŞENER, Murat ÖZÇELİK, Yaşar ZORLU
Sayfalar 107 - 113
Bilimsel Zemin: Genç erişkinlerde iskemik inme nedenleri yaşlılardan farklıdır. En kapsamlı taramalarda bile hastaların %15-40' ında etiyoloji saptanamamaktadır. Amaç: Bu çalışma, genç erişkinlerde iskemik inme etiyolojisini saptamak ve iskemik inme alt tipleri ve risk faktörü varlığının yaş ve cinsiyet ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmışhr. Gereç ve Yöntem: Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya Aralık 2002-Mayıs 2004 tarihleri arasında SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araşhrma Hastanesi Nöroloji Kliniği' nde iskemik inme tanısı ile izlenen 15-45 yaş arasındaki hastalar alınmışhr. Hastalar yaşlarına göre 15-30 yaş (grup 1) ve 31-45 yaş (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrılmış ve risk faktörleri ve iskemik inme alt tiplerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Bulgular: TOAST sınıflamasına göre hastaların %36' sı büyük arter aterosklerozu, %20' si diğer belirlenebilen etiyoloji, %16' sı belirlenemeyen etiyoloji, %14' ü kardiyoembolizm ve %14' ü küçük damar hastalığı grubunda yer almışhr. Yaş ve cinsiyet ile risk faktörleri ve iskemik inme alt tiplerinin dağılımı arasında ilişki bulunmamışhr. Tartışma: Büyük arter aterosklerozu genç erişkinlerde de iskemik inmenin en sık görülen nedenidir ve ayrıntılı incelemelere rağmen bu yaş grubundaki hastaların %16' sında etiyoloji saptanamamaktadır.
Scientific Background: The causes of ischemic stroke among young adults are more diverse than in the elderly. Despite an extensive diagnostic workup, the cause remains unclear in 15 to 40 % of patients. Objective: The aim of this study was to determine the etiologies of young ischemic stroke and the relationship between subtypes of ischemic stroke, presence of the risk factors and age and sex. Material and Methods: Prospectively, we studied 50 patients aged 15 to 45 years old with a diagnosis of cerebral infarction admitted to the limir Tepecik Training Hospital Department of Neurology, from December 2002 through May 2004. Patients were divided into two groups according to their age (group 1: 15-30 years old, group 2: 30-45 years old) and the rates of risk factors and subtypes of ishemic stroke were compared between these groups. Results: Regarding TOAST classification, stroke of small-vessel occlusion was diagnosed in 14% of cases, large-artery atherosclerosis in 36%, cardioembolism in 14%, other determined etiology in 20%, and undetermined etiology in 16%. There was no association between age, sex and the rates of risk factors and subtypes of ishemic stroke. Conclusions: Our study showed a higher prevalence of large-artery atherosclerosis in young adults. in spite of extensive diagnostic investigations, the cause remains unclear in 16% of patients

4.
GENÇ İSKEMİK İNMELERDE RİSK FAKTÖRLERİ, ETYOLOJİ VE LOKALİZASYON
RiSK FACTORS, LOCALISATON AND ETHIOLOGY iN YOUNG ADULTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
Füsun Mayda DOMAÇ, Göksel SOMAY, Handan MISIRLI, Murat BULKAN, Nuri Yaşar ERENOĞLU
Sayfalar 115 - 121
AMAÇ:Genç iskemik inmeli hastalarda etyolojik nedenler yaşlı popülasyondan farklılık göstermektedir. Çalışmamızda genç iskemik inmeli hastalarda risk faktörleri, etyolojik nedenler ve lokalizasyonu değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEMLER:Hastanemiz I.Nöroloji Kliniğinde iskemik inme tanısı ile yatırılarak tedavi edilen ve inme polikliniğinden takip edilen 15-45 yaşları arasında 179 hasta çalışmaya alındı. Hastaların anamnez ve özgeçmişleri ile iskemik inme için risk faktörleri araştırıldı. Tüm hastalara rutin biyokimyasal ve hematolojik kan tetkikleri,vaskülit testleri, elektrokardiografi, kranial bilgisayarlı tomografi ve/ veya manyetik rezonans görüntüleme, ekokardiografi, karotis/vertebral Doppler USG tetkikleri yapıldı. Lokalizasyon tutulan damar alanına göre,etyolojik gruplar TOAST sınıflamasına göre belirlendi. BULGULAR: Hastaların 86'sı kadın, 93'ü erkek olup ortalama yaş 39,4 idi. Risk faktörleri değerlendirildiğinde en sık kalp hastalığı (%44.1), hipertansiyon (%39.7), sigara kullanımı (%38) ve hematolojik problemler (%28.7) saptandı. Kalp hastalığı arasında en sık kapak hastalıkları (%59) , hematolojik nedenler arasında en sık hematokrit yüksekliği gözlendi. En sık infarkt lokalizasyonu orta serebral arter alanında (%40) olup karotis sisteminde % 52.5, vertebrobaziler sistemde %47.5 infarkt saptandı. Hastaların% 44.l'i kardiyoembolik, % 20.7'si aterotrombotik, %15.l'i laküner olarak değerlen dirildi .. Hematolojik nedenler % 16.8 olarak saptanırken sadece %3.4 vakada neden belirlenemedi. SONUÇ: Genç iskemik inmelerde sistematik araştırma ile etyolojik nedenin daha yüksek oranda saptanabileceğini ve özellikle nedeni belirlenemeyen vakalarda hematolojik yönden detaylı araştırılma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
PURPOSE:Ethiological factors for young adults with ischemic stroke differ from the older population.In our study our aim was to determine the risk factors, ethiology and localisation in ischemic patients of young age. MA TERIAL AND METHOD:The study included 179 patients whose ages were between 15 and 45 and who were hospitalized with the diagnosis of acute ischemic stroke between years 2000-2004. Ali of the data obtained were evaluated in respect of age, gender, clinical findings and risk factors. Routine biochemical and hemathological tests, vasculitis tests, electrocardiography, cranial tomography and/or magnetic resonans imaging ,echocardiography, and Doppler ultrasonography were performed for each patient.Localisation was determined according to the effected vascular region and ethiology was classified according to TOAST classification. RESULTS: Eightysix of the patients were female and 93 of the patients were male with an average age of 39.4. Heart disease (44.1 %), hypertension (39.7), smoking (38%), and the hemathological causes were determined as the most commonly observed risk factors.While the valvular diseases (59%) were the most common among the heart diseases, high ratio of hematocrit was the most common among the hemathological causes. The middle cerebral artery region was the commonly effected region and the infarct ratios were 52.5% in the carotid system and 47.5% in the vertebrobasilar system. According to the ethiology 44.1% of the causes were cardioembolic, 20.7 % atherothrombotic and 15.1% were lacunar. Hematological causes were determined asl6.8% and only 3.4% of the patients could not be specified. CONCLUSION: We conclude that in young patients with ischemic stroke with a systemic investigation more ethiological causes can be detected than expected and more in depth hematological research should be performed especially for the cases that the ethiology could not be determined.

KISA RAPOR
5.
CLINICAL STUDY OF 6 PATIENTS WITH DYSARTHRIA-CLUMSY HAND SYNDROME.
Gülçin BENBİR, Melda BOZLUOLCAY, Birsen İNCE
Sayfalar 123 - 127
Introduction: Although dysarthria-clumsy hand syndrome (DCHS) is a well known, infrequent subtype of lacunar syndrome, there is little information on its anatomic specificity, spectrum of associated clinical characteristics, and etiological mechanisms. Clinically lacunar syndromes are classified according to Fisher's criteria into pure motor hemiparesis, sensorimotor stroke and ataxic hemiparesis including DCHS. We present the clinical description of DCHS based on data collected prospectively in our stroke unit. Methods: From 414 acute ischemic stroke patients included in a hospital based prospective study over a 2-year period, 83 patients with lacunar strokes and 6 patients having DCHS were identified. Ali participants underwent an evaluation including medical history, physical examination, standardized blood tests, extracranial Doppler ultrasonography, electrocardiogram, a brain computed tomography and/ or magnetic resonance imaging, and echocardiography; and ali were classified according to TOAST criteria. Results: DCHS accounted for 1.4% of ali acute ischemic stroke, and 7.2% of ali lacunar syndromes. The investiagtions on the underlying etiology supported the lacunar hypothesis in all patients presenting with DCHS, and no patients with DCHS had an atherotrombotic/cardioembolic origin nor intracerebral haemorrhage. The internal capsule (66.6%, n=4), pons (16.6%, n=l), and basal ganglia (16.6%, n=l) localizations found to be associated with DCHS. Outcome was favorable in compared with other types of strokes (symptom free at discharge 66.6%, n=4). Conclusion: To present the etiology and risk factors underlying classical lacunar strokes will help better understanding of these subtype of infarctions and differentiate from small infarctions caused by other etiologies.

OLGU SUNUMU
6.
İKİ FARKLI V ASKÜLER LEZYON SONUCU GELİŞEN AGRAFİSİZ ALEKSİ OLGULARI
TWO CASES OF ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA DUE TO DİFFERENT VASCULER LESIONS
Tolga ÖZDEMİRKIRAN, Özlem KAYIM, Mehmet ÇELEBİ
Sayfalar 129 - 132
Agrafisiz aleksi yazma ve verbal anlamanın korunduğu ancak okuma yetisinin bozulduğu nadir bir diskonneksiyon sendromudur. 53 ve 79 yaşlarında, sağ elli iki erkek hastada sırasıyla iskemik ve hemorajik serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gelişen agrafisiz aleksi tablosunu sunmaktayız. Bu olgularda sol oksipital lob infarktı ve hematomu agrafisiz aleksi, sağ homonim hemianopi, akalkuli, renk agnozisi ve ılımlı bir nominal afaziye neden olmuştur. Bu iki vaka nedeniyle bu nadir sendrom üzerine olan literatür gözden geçirilmekte ve lezyonun lokalizasyonu ile klinik bulgular arasındaki ilişki tartışılmaktadır.
Alexia without agraphia is a rare disconnection syndrome characterized by the loss of reading ability with retention of writing and verbal comprehension. We report right-handed two patients who are 53 and 79 years old developed alexia without agraphia due to ischemic and hemoragic serebrovascular disease, respectively. In these cases, infarct and hematoma of the left occipital lobe caused alexia without agraphia, right homonymus hemianopy, acalculi, color agnosia and mild nomynal aphasia. Here we discuss the association between lesion location and clinical signs and review of the literaure.

LookUs & Online Makale
w