ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - Aralık 2012
DERLEME
1.
Beyin ölümü tanısında destekleyici bir test olarak transkranial Doppler ultrasonografisi
Transcranial Doppler ultransonography as a confirmative diagnostic test in brain death: a review
Ali Ünal, Babür Dora
doi: 10.5505/tbdhd.2012.27147  Sayfalar 49 - 58

TEMEL BILGILER
2.
Emboli saptama ve monitorizasyonunun nörosonolojisi
Neurosonology of emboli detection and monitoring
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2012.80775  Sayfalar 59 - 71

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Akut iskemik inmeli hastalarda geçici hipergliseminin inme prognozu üzerine etkileri
The effects of temporary hyperglycemia on the prognosis of stroke in patients with acute ischaemıc stroke
Soner Kılıç, Murat Gültekin, Ferhan Soyuer, Kürşad Ünlühizarcı, Ali Soyuer
doi: 10.5505/tbdhd.2012.21931  Sayfalar 72 - 76

4.
İnme rehabilitasyon programı ile kombine edilen ayna tedavisinin motor ve fonksiyonel iyileşme üzerine etkinliğinin araştırılması
The efficacy of mirror therapy combined with conventional stroke rehabilitation program on motor and functional recovery
Selen Kuzgun, Merih Özgen, Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Canan Baydemir
doi: 10.5505/tbdhd.2012.14622  Sayfalar 77 - 82

OLGU BILDIRILERI
5.
Oksipital hemoraji ile prezente olan moyamoya hastalığı: bir olgu sunumu
Presentation of moyamoya disease with occipital hemorrhage: a case report
Sekan Demir, Mustafa Tansel Kendirli, Murat Velioğlu, Hakan Tekeli, Turan Doğan, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ, Mehmet Saraçoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2012.88598  Sayfalar 83 - 86

6.
Anterior koroidal arter enfarktı ile prezente olan bir internal serebral arter diseksiyonu
An internal cerebral artery dissection presented with anterior choroidal artery infarction
Eda Kılıç Çoban, Nilüfer Kale İçen, Aysun Soysal
doi: 10.5505/tbdhd.2012.18209  Sayfalar 87 - 90

7.
Pontin hematomla birlikte görülen webino sendromu
Webino syndrome presented with pontine hematoma
Ayşin Kısabay, Eda Çakıroğlu, Deniz Selçuki
doi: 10.5505/tbdhd.2012.00710  Sayfalar 91 - 94

LookUs & Online Makale
w