ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - Aralık 2014
TEMEL BILGILER
1.
Duyarlılık Ağırlıklı MR Görüntüleme: Beyin hemorajik lezyonlarının tanısında duyarlılık sinyallerinin katkısı
Susceptibility-Weighted MR Imaging: Added value of susceptibility signals in diagnosis of hemorrhagic lesions of the brain
Neslin Şahin, Aynur Solak, Berhan Genç, Nalan Bilgiç
doi: 10.5505/tbdhd.2014.66588  Sayfalar 77 - 86

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Serebral Venöz Sinus Trombozu: 27 olgunun incelenmesi
Cerebral venous sinus thrombosis: Analysis of 27 cases
Selcen Duran, Damla Özyurtlu, Özlem Taşkapılıoğlu, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar
doi: 10.5505/tbdhd.2014.40412  Sayfalar 87 - 93

3.
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde iskemik inme tanısı ile yatan hastaların geriye yönelik bir yıllık değerlendirilmesi
A year's retrospective evaluation of patients hospitalized with the diagnosis of ischemic stroke at Kocatepe University Medicine Faculty Neurology Clinic.
Serdar Oruç, Özge Yılmaz Küsbeci, Oya Akpınar Oruç, Mehmet Yaman
doi: 10.5505/tbdhd.2014.79553  Sayfalar 94 - 98

4.
Diyabetik ve Non-Diyabetik Akut İnme Hastalarında Risk Faktörleri ve Prognoz
Risk Factors and Prognosis In Diabetic and Non-Diabetic Acute Stroke Patients
Gülsün Çınarlı Gül, Feriha Özer, Emel Oğuz Akarsu, Mithat Bedir, Aytül Mutlu, Özlem Çokar, Canan Erol Haytan, Macit Koldaş
doi: 10.5505/tbdhd.2014.21939  Sayfalar 99 - 105

OLGU BILDIRILERI
5.
Status epileptikus tablosuyla başvuran primer santral sinir sistemi vasküliti olgusu
A Case Of Primary Central Nervous System Vasculitis Who Presented With Status Epilepticus
Sırma Geyik, Erman Altunışık, Mehmet Ali Elçi, Münife Neyal, Akif Şirikçi
doi: 10.5505/tbdhd.2014.92486  Sayfalar 106 - 111

6.
Vertebrobaziler dolikoektazi ile ilişkili küme benzeri baş ağrısı
Cluster-like headache associated with vertebrobasilar dolichoectasia
Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Sibel Altınayar
doi: 10.5505/tbdhd.2014.93064  Sayfalar 112 - 115

7.
İzole internükleer oftalmopleji ile prezente olan iki olgu
Two Cases of Isolated Internuclear Ophthalmoplegia Presenting
Tuğçe Mengi, Özge Gökmuharremoğlu, Nazlı Hasanzadeh, Mehmet Çelebisoy, Mustafa Fazıl Gelal
doi: 10.5505/tbdhd.2014.47955  Sayfalar 116 - 119

8.
Kortikal İnfarkt Sonucu Gelişen İzole El Bilek Paralizisi: OLGU SUNUMU
İsolated Wrıst Palsy Due To Cortıcal İnfarction: A Case Report
Haluk Gümüş, Halim Yılmaz, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5505/tbdhd.2014.30074  Sayfalar 120 - 122

EDITÖRE MEKTUP
9.
Esansiyel trombozitos, Serebral Ven Trombozu ve Düşme atakları
Essential thrombocytosis, Cerebral venous thrombosis and Drop attacks
Faik İlik, Hüseyin Büyülgöl, Ayşegül Öğmegül
doi: 10.5505/tbdhd.2014.95914  Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w