ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - Nisan 2017
DERLEME
1.
İki taraflı vestibulopatide vestibuler rehabilitasyon
Vestibuler rehabilitation in bilateral vestibulopaty
Onur Armağan
doi: 10.5505/tbdhd.2017.49091  Sayfalar 1 - 9

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Servikokraniyal arter diseksiyonlarında klinik ve radyolojik bulgular
Clinical and radiological findings in cervicocranial artery dissection
Z. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç Tümay, Sema Demirci Brandmeier, Melek Kandemir, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Nurhak Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2017.54366  Sayfalar 10 - 16

3.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedaviye Bağlı İntraserebral Hemoraji
Intracerebral Hemorrhage Due to Intravenous Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke
Tuğçe Mengi, Yaprak Seçil, Aysel Çoban, Mehmet Çelebisoy, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Behiye Gönenç Özer
doi: 10.5505/tbdhd.2017.39200  Sayfalar 17 - 20

OLGU BILDIRILERI
4.
Nadir bir inme nedeni,madde kullanımı: Olgu sunumu
Drug abuse, a rare cause of stroke: Case report
Zeynep Özözen Ayas, Ruhsen Öncel Öcal, Ayhan Bölük
doi: 10.5505/tbdhd.2016.74936  Sayfalar 21 - 24

5.
Serebral Venöz Tromboza Bağlı Çoklu Kraniyal Sinir Paralizisi
Multiple Cranial Nerve Palsy Due to Cerebral Venous Thrombosıs
Esra Eruyar, Hanife Küçükyıldız, Şule Bilen, Mehmet Mühürdaroğlu, Neşe Öztekin, Fikri Ak
doi: 10.5505/tbdhd.2016.40327  Sayfalar 25 - 28

6.
Olgu Sunumu: İnternal Karotis arter diseksiyonunun endovasküler tedavisi ve psödoanevrizma
Endovascular Treatment of Internal Carotid Artery Dissection and Pseudoaneurysm: Case Report
Turgay Demir, Mehmet Balal, Ahmet Evlice, Şebnem Bıçakçı, Erol Akgül
doi: 10.5505/tbdhd.2017.28290  Sayfalar 29 - 32

7.
İskemik İnme İle Prezente Olan Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu
Takayasu Arteritis Presenting with Ischemic Stroke: Two case reports
Fergane Memmodova, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre, Cansu Söylemez, Orhan Yağız, Nuri Özgür Kılıçkesmez
doi: 10.5505/tbdhd.2017.97759  Sayfalar 33 - 37

8.
Spinal kord iskemisine bağlı konus medullaris sendromu: olgu sunumu
Conus medullaris syndrome due to spinal cord iscemia: case report
Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Yeşim Karagöz
doi: 10.5505/tbdhd.2017.53215  Sayfalar 38 - 42

9.
Bilateral Talamik Enfarktlı İki Olgu Sunumu
Two Case Report With Bilateral Thalamic Infarct
Utku Cenikli, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu
doi: 10.5505/tbdhd.2017.85570  Sayfalar 43 - 45

LookUs & Online Makale
w